dogovor s lupa i kufarche

Прекратяване на срочен трудов договор

Срочните трудови договори могат да се прекратят на всички основания предвидени в Кодекса на труда (КТ), които се прилагат и за безсрочните трудови договори. При тях обаче има отделни специфични основания, регламентирани поради характерните им особености. В статията ще се разгледат трите най-често използвани вида срочни трудови договориза определен срок, до завършване на определена работа и за заместване на отсъстващ работник или служител.

Срочен трудов договор за определен срок

Срочните трудови договори, сключени за определен срок (чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ) се прекратяват с изтичане на уговорения срок. Основанието за тяхното прекратяване е чл. 325, ал. 1, т. 3 от КТ. В заповедта за прекратяване трябва да се посочи датата на прекратяването, която съответства на уговорения срок в трудовия договор.

Срочен ТД до завършване на определена работа

Срочните трудови договор, сключени до завършване на определена работа (чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ) се прекратяват със завършване на работата. Основанието за тяхното прекратяване е чл. 325, ал. 1, т. 4 от КТ. В заповедта за прекратяване следва изрично да се посочи датата, на която е завършена работата, което е и датата на прекратяване на трудовия договор. 

От практична гледна точка е удачно в трудовото досие на работника или служителя да се съхранява и протокол за приемане на извършената работа, в който да са посочени обемът и качеството ѝ, които да съответстват на уговореното в трудовия договор. Това ще ограничи възможностите за евентуални трудови спорове в последствие.

Срочен ТД за заместване на отсъстващ работник или служител

Срочните трудови договори, сключени за заместване на отсъстващ работник или служител (чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) се прекратяват със завръщане на замествания на работа. Основанието за тяхното прекратяване е чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ. В заповедта за прекратяване следва изрично да се посочи датата, на която се е завърнало на работа заместваното лице, т.е. датата на прекратяване на трудовия договор. 

Трябва да се има предвид, че завръщането на работа следва да е реално, като трудовият договор не може да се прекрати на това основание, ако заместваното лице продължи да ползва някакъв вид отпуск (например било е по отпуск поради бременност и раждане и продължи непосредствено след това да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст).

Специфики при прекратяването на срочен трудов договор

Прекратяването на срочните трудови договори на посочените по-горе основания става без предизвестие при настъпване на определеното в тях събитие – изтичане на срока, довършване на работата или завръщане на титуляра, като това може да се случи дори и ако работникът или служителят е в отпуск или болничен. При прекратяване на тези основания работникът или служителят не ползва закрила при уволнение, а работодателят дължи единствено обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, в случай че такъв е наличен.

Издаване на заповед

Прекратяването на срочния трудов договор се извършва чрез издаване на писмена заповед от работодателя, която трябва да се връчи на работника или служителя. Тъй като прекратяването по посочените по-горе основания е без предизвестие, реалният момент на прекратяване на трудовия договор съвпада с този на връчване на писменото изявление (чл. 355, ал. 2, т. 3 от КТ). 

Поради това, съхраняването на доказателства относно връчването на заповедта, е важно условие за избягване на трудови спорове и възможни неблагоприятни последици за работодателя. Заповедта за прекратяване на трудовия договор следва да е част от трудовото досие на работника или служителя.

Уведомление до НАП

В седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП.

Условие за превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Съгласно чл. 69 от КТ, срочният трудов договор (сключен за определен срок или за заместване на отсъстващ работник или служител) може да се превърне в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. 

ehr-demo

Още полезни статии по темата:

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Заместване на отсъстващ работник или служител

Уволнение при неявяване на работа