Блог

Определяне на възнаграждението в трудовия договор

Положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Работодателят е длъжен да начислява и изплаща трудовото възнаграждение на работника или служителя според уговореното с него и съобразно извършената работа. Определянето на възнаграждението е задължителен реквизит на трудовия договор (чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ), който е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово […]

Още
Заместване на отсъстващ работник или служител

Поради различни причини може да се наложи на работник или служител да отсъства, като в някои случаи това става за дълъг период. В тези случаи трудовото законодателство предоставя възможности на работодателя да замести отсъстващия работник или служител, за да се продължи дейността. Първата възможност е работодателят да наеме друго лице, които да назначи на мястото […]

Още
Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители е два вида – абсолютна и преодолима.  Абсолютна е забраната, която не може да бъде преодоляна при никакви обстоятелства и не е в зависимост от волята на страните по трудовото правоотношение.  Абсолютната забрана за полагане на нощен и извънреден труд поради […]

Още
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. С пътните пари се покриват разходите за […]

Още
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. Удълженият […]

Още
Дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което може да се наложи на работника или служителя. В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени няколко хипотези, при които действията на работника или служителя представляват достатъчно сериозни нарушения на трудовата дисциплина, за да е обосновано извършването на дисциплинарно уволнение. Дисциплинарното уволнение задължително се извършва със писмена […]

Още
1 2 3