Създавай с увереност!

Няколко лесни стъпки и готово!

Image

Управлявай с лекота!

Най-важното е на клик разстояние!

Image

Справки за важните неща!

Подробна справка за действията по всеки документ и пълна времева карта.

Image

Архивите говорят!

Намери всичко нужно лесно и удобно.

Image

Функции

 • Създаване на електронно трудово досие
 • Създаване на електронни документи
 • Цифровизиране на хартиени трудови досиета
 • Електронно подписване на документи
 • Изпращане и получаване на електронни документи и изявления
 • Сигурно съхранение на електронни документи
 • Удостоверяване на действия с правно значение
 • Мигновени справки и извлечения
 • е-документ = хартиен документ

Блог

Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители е два вида – абсолютна и преодолима.  Абсолютна е забраната, която не може да бъде преодоляна при никакви обстоятелства и не е в зависимост от волята на страните по трудовото правоотношение.  Абсолютната забрана за полагане на нощен и извънреден труд поради […]

Още
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. С пътните пари се покриват разходите за […]

Още
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. Удълженият […]

Още

Създаваме полезност

За работодатели

 • Намаляване на разходи за хартия и офис консумативи
 • Без повече разходи за куриери
 • Спестява време
 • Решава проблеми при връчване на документи
 • Лесен импорт на данни
 • Лесен експорт на данни
 • Всички досиета са винаги под ръка

За работници и служители

 • Дистанционно подаване и получаване на документи към и от работодателя
 • Валидно подписване с личен електронен подпис
 • Комуникация без ограничение във времето и пространството
 • Трудовото досие e винаги налично и на разположение
 • Без възможност за работодателя да трие или подменя документи
 • Възможен експорт на цяло трудово досие
 • Създава прозрачност в трудовите отношения

За работници и служители

 • Дистанционно подаване и получаване на документи към и от работодателя
 • Валидно подписване с личен електронен подпис
 • Комуникация без ограничение във времето и пространството
 • Трудовото досие e винаги налично и на разположение
 • Без възможност за работодателя да трие или подменя документи
 • Възможен експорт на цяло трудово досие
 • Създава прозрачност в трудовите отношения

Добавяме стойност

В пълно съответствие с европейското и национално законодателство

Възможността за създаване, обмяна и съхранение на документи в трудовото досие на работника или служителя е в съответствие със следните нормативни актове:

 • eIDAS
 • Кодекс на труда
 • ЗЕДЕУУ
 • Наредба за електронните трудови досиета

Валидни правни изявления в системата

Всяка страна в трудовото отношение може да направи изявление, което има:

 • Гарантиран правен ефект
 • Абсолютна юридическа сила
 • Правна валидност

Валидно връчване на документи чрез системата

Отпада нуждата от куриерски и нотариални услуги, за да се удостовери получаването на документите и времето, когато е станало това.

Съответствие с GDPR

 • Спазване на принципите на GDPR
 • Лесно съчетаване с наличните правила за защита на личните данни при работодателя
 • Динамично съхранение на документите в системата

Стъпка към преминаване на изцяло електронна комуникация между работодател и служител

 • Край на хартията
 • Автоматично попълване на голямо количество информация чрез използване на предварително създадени форми на документи
 • Намалява и възможността за грешки, водещи до санкции от контролните органи

Лесен достъп до готови форми на основни документи в трудовото правоотношение

 • Улеснено генериране на документи
 • Безплатна база данни с образци на чести документи
 • Създаване на неограничен брой документи

Висока сигурност при съхранение на документи от трудовото досие

 • Без риск от погиване на документите
 • Без нужда от складови помещения
 • Достъп само от оторизирани лица
 • Лесен достъп до всяко досие

Създаване на лесен за управление дигитален архив

 • Удобна архитектура
 • Интуитивна навигация
 • Унифициранa подредба на документите

Нека се запознаем!

Направете запитване за Вашата персонална оферта сега!


  Често задавани въпроси:

  • ДА. Съгласно чл. 128б от Кодекса на труда работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител.

  • Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение

  • ДА. За да е законно това обаче е необходимо работодателят да използва система, която отговаря на съответните законови изисквания.

  • Точният вид на документите, които се създават и съхраняват като електронни се определя от работодателя, като по негова преценка е възможно да се съхраняват всички видове документи

  • Електронните документи, които са създадени и се съхраняват съгласно нормативните изисквания, имат еднаква правна стойност с хартиените документи. Това означава, че не е необходимо да бъдат съхранявани отделно и хартиени документи.

  • ДА. Електронните документи имат същата доказателствена сила като хартиените. Нещо повече, при тях е възможно безспорно да се докаже моментът на създаването и връчването им, което намалява възможностите за трудови спорове.

  • НЕ. Възможно е част от документите да са хартиени, а друга част да са в електронен формат. Въпреки това се препоръчва всички документи да са електронни, за да е по-лесно и евтино да се съхраняват и за да може да се правят справки по удобен и бърз начин.

  • Възможността документите да се създават и съхраняват в електронен вид намалява разходите на работодателите, но и същевременно гарантира изпълнението на техните задължения. Те имат възможност да правят бързо и лесно справки и да намират съответните необходими документи без загуба на допълнително време и ресурси. При евентуални проверки от страна на НАП или Инспекция по труда следва да се обърне внимание, че самата форма за предоставяне на документите и писмените обяснения е определена с разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) - подписаният с квалифициран електронен подпис електронен документ е равнозначен на саморъчно подписан писмен документ на хартиен носител, т.е. съхраненият електронен документ има правната сила на хартиения. Единствено при изрично искане на контролния орган той следва да се отпечатва и предоставя на хартия.

  • Системата гарантира възможността да се създават, връчват и съхраняват електронни документи между работодателя и работника. Обучението на работниците за работа със системата отнема кратко време, но гарантира, че след него работодателят може да съхранява и връчва документите на работниците без допълнителни разходи. Работодателят има възможност да осигури един компютър на работните места, който да се ползва от работниците. Това ще намали разходите му, свързани с назначаването на допълнителен персонал, който да е ангажиран с връчването и съхранението на всички документи, които се обменят между работодателя и работниците.

  • Работодателят има възможност да осигури един компютър на работните места, който да се ползва от работниците. Това ще намали разходите му, свързани с назначаването на допълнителен персонал, който да е ангажиран с връчването и съхранението на всички документи, които се обменят между работодателя и работниците. Работодателят няма задължение да осигурява мобилен телефон на своите служители, за да ползва системата.

  • Потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от адресата, освен ако страните са уговорили друго (чл. 8, ал. 1 от ЗЕДЕУУ). Информационната система eHr съдържа юридическа и техническа обезпеченост, чрез която работодателите имат възможност да доказват по безспорен начин момента на връчването на документите, изпращани до работниците и служителите. Колкото до прочитането на документа, чл. 11 от ЗЕДЕУУ приема, че адресатът на електронното изявление е узнал съдържанието му в разумен срок след неговото получаване. Това означава, че релевантен е моментът на получаване на документа, като работодателят няма задължение да доказва, че той е бил прочетен от работника - това се предполага за настъпило с изтичането на разумен срок от неговото получаване.

  • Това е регламентирано в Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник, издадена от управителя на НОИ. В нея са уредени редът и условията за предаването, приемането, изземването, обработването, съхраняването и използването на разплащателните ведомости на осигурители, които са прекратили дейността си без правоприемник, както и на документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата. По аргумент на чл. 2, ал. 4 от Инструкцията документите от системата eHr следва да бъдат приети от НОИ поради факта, че са оформени и/или подписани съгласно действащия към датата на съставянето им ред, както и поради това, че физическото им състояние позволява да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителни права. Използването на системата и съхраняването на документите в електронен вид ще подпомогне работодателите за изпълнение на изискванията за предаване на тези документи, когато е определено със закон, защото те не могат да бъдат повредени и да се наруши физическото им състояние (с оглед на електронния им формат). Нещо повече, системата ще позволи намаляването на разходите за обработка на документите, която обработка се изисква според чл. 7, ал. 1 от Инструкцията. Редът и начинът за предаване на документите се определя от НОИ, поради което допълнителна информация следва да се получи от там за всеки конкретен случай.