covid risks at work

Как да намалите риска от заразяване с COVID на работа и да подсигурите дейността на предприятието

Новата вълна на COVID-19, свързана с варианта Омникрон, който е доказано по-заразен, е сериозно предизвикателство пред работодателите. Те следва от една страна да предприемат мерки за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-COV-2, а от друга да гарантират устойчивост на дейността на предприятието, въпреки очакваните по-високи бройки на заболеваемост сред служителите. 

В тази връзка работодателите следва предварително да обмислят и предприемат мерки, за да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и да се уверят, че въпреки възможността от по-висока заболеваемост, основната дейност на предприятието няма да пострада.

Оценка на риска

За да може да се планират по подходящ начин мерките, е необходимо работодателите да направят качествена и задълбочена оценка на риска. Оценката следва да включва отговор на следните въпроси:

1. Ключови дейности

Кои са дейностите, които са ключови за предприятието и забавянето при изпълнението им, е свързано със сериозни последствия за цялостната организация на работата?

2. Ключови служители

Кои са ключовите служители, отсъствието на които може да доведе до съществено забавяне или спиране на работата?

3. Ключови опасности

Кои са факторите/дейностите, които водят до по-голям риск за заразяване с SARS-COV-2?

Добър подход в това отношение е използването на скала за определяне на риска, която може да е на различни нива, но от която да е ясно кои са ключовите предизвикателства. Например при определянето на риска може да се приеме подхода за най-лесна тристепенна оценка, като всеки един от изброените фактори се оценява като „съществен“, „важен“ и „несъществен“. По този начин при планирането на мерките в последствие следва да се отдели сериозно време и ресурси според степента на риска.

Определяне на ключовите дейности

При определяне на ключовите дейности следва да се вземе под внимание цялостната организация на работата. Дейностите с най-висок риск следва да са тези, при които забавянето или спирането предотвратява изцяло възможността за продължаване на работата (предаване на продукцията според уговореното в договорите и/или спиране на обслужването на клиентите). 

Съществените дейности следва да се определят според приоритетите на всяко едно предприятие. Важните дейности са тези, които имат значение за добавената стойност и за подобряване на имиджа на предприятието, но тяхното спиране няма да доведе до пълно блокиране на дейността му и до непреодолими финансови последици.

Определяне на ключовите служители

При определяне на ключовите служители трябва да се съобрази йерархията в предприятието, отговорностите на всеки един от служителите и връзката между текущите им задачи и цялостната организация на дейността. Определянето на ключовите служители се извършва при оценка на обстоятелството как тяхното отсъствие ще се отрази при изпълнението на съществените и важните дейности. Спрямо служителите с най-висок риск при отсъствие, следва да се предприемат допълнителни мерки за намаляване на риска от заразяване.

Определяне на ключовите опасности

При определяне на ключовите опасности е важно да се анализират работните процеси и да се определи при кои от тях е най-вероятно да се стигне до предаване на вируса. Това са дейностите, при които има условия за директен контакт или се използват общи помещения в процеса на работата. Пример за такива дейности е директната комуникация с клиенти, работните срещи в едно помещение и други.

Мерки за отстраняване на рисковете

След като се оценят рисковете, следва да се предприемат мерки за тяхното отстраняване или където това е невъзможно, за намаляването на вероятността от настъпване на негативни събития. Водещо в този процес следва да е изготвянето на план за действие, в който да са включени отделни мерки. За всяка една от мерките следва да се установи начин на контрол за спазването ѝ, необходимите ресурси за изпълнението ѝ, както и възможност за оценка на ефективността. При определяне на мерките трябва да се съобразяват трите оценени критерия, като не се допуска съществен риск и за трите от тях едновременно.

Пример за оценка на риска на рекламна агенция

Рекламна агенция осъществява своята дейност в настоящите условия. Дейностите на агенцията са свързани с изготвяне на цялостна рекламна стратегия, подготовка на съответните рекламни материали, публикуването и разпространението на рекламните материали, оценка на ефекта от рекламната кампания. В агенцията работят общо 20 служители.

Ключовите дейности

 • Съществени – подготовка на рекламна стратегия; подготовка на материали, разпространението им в интернет пространството; комуникация с клиентите и др.
 • Важни – отпачетване на хартиени рекламни материали; физическо разпространение на хартиените рекламни материали; оценка на ефективността на кампанията и др.
 • Несъществени – набиране на нови клиенти; събиране на обратна връзка от предходни клиенти и др. 

Ключови служители

 • Съществени – ръководител на кампанията; връзки с клиенти и др.
 • Важни – специалист по реклама в интернет; печатари; шофьори и др.
 • Несъществени – административен персонал; разпространители на рекламни материали и др.

Ключовите опасности

 • Съществени – директен контакт с клиенти; директна присъствена реклама; присъствени работни срещи (brainstorming) и др.
 • Важни – съвместно работно пространство; пътуване до работа; общи санитарни помещения и помещения за почивка и хранене в офиса и др. 
 • Несъществени – работа в една сграда; семейно положение на служителите и др.

От примерната оценка е видно, че следва да се предприемат мерки по отношение на всички съществени фактори, така че да не се стигне до прекратяване на дейността на предприятието. 

Пример за такива мерки, съобразно изброените хипотези са:

 • При подготовката на рекламната стратегия да се провеждат единствено неприсъствени срещи на екипа;
 • Подготовката на материалите да се извършва от различни екипи, за да може да има заместване между тях;
 • Данните на клиентите да са публикувани в общо работно пространство, за да се избегне затруднения в комуникацията;
 • Ръководителят на кампанията да изготви план и отчет за всяка една от стъпките, за да е възможно при негово отсъствие да продължи дейността;
 • Ръководителят на кампанията да избягва физически срещи с другите членове на екипа и с клиенти;
 • Да не намали директната (присъствена) реклама и да се насочат усилия и ресурси за реклама в интернет;
 • В общите работни помещения да се сложат вътрешни прегради между бюрата и по възможност прегради между отделните екипи;
 • Общите помещения да се дезинфекцират редовно;
 • Помещенията за почивка да се ползват в различно време от различните екипи, като се дезинфекцира след всеки един от тях;
 • Да се въведе ротация на персонала, като присъствената работа се сменя с работа от разстояние. Ротацията да се прави на екипен принцип.

Това са само някои примерни и елементарни за предприемане действия, като извършването на цялостна оценка на риска и съответното планиране на мерките може да включва различни и множество фактори. Детайлното извършване на оценката и доброто планиране на мерките ще намали съществено рисковете за прекъсване на дейността на предприятието, а също така ще е доказателство и за самите служители, че техния работодател има желанието да опази живота и здравето им.