grupa ot bolni hora

Как да се справим с недостига на служители поради COVID-19

В зависимост от епидемичната обстановка и действащите протоколи за изолация и карантиниране, много от работниците или служителите може да отсъстват поради COVID-19. Това от своя страна води до недостиг на служители и работници, особено за по-големи фирми, където значителна част от персонала е в постоянен контакт и съответно много от работещите лица могат да бъдат поставени под карантина едновременно.

Отсъствието на значителен брой работници и служители е предизвикателство пред работодателите, които следва да осигурят продължаване на дейността си. В тези ситуации работодателите трябва да предприемат подходящи мерки, за да се избегне спиране на дейността или нарушаване на цялостната организация на работа. 

Как да се справим с недостига на служители?

Ето какви предварителни мерки могат да бъдат взети спрямо потенциалния риск от недостиг на работна ръка.

Оценка и проследяване на работното натоварване на персонала

Това е особено важно за тези работници и служители, които заместват или изпълняват задълженията на отсъстващите лица. Важно е да се контролира и преценява възможното допълнително натоварване, в това число да се предприемат специални превантивни мерки от преките ръководители за преразпределение на задачите. 

Организация на работното време и почивките

За да се регулира потока от работа и ограничи претоварването при недостиг на служители, работодателите могат да създадат организация на работното време. Могат да наложат правила, чрез които да регулират почивките и да се уверят, че персонала ги използва. Важно е да се осигури достатъчно време на работниците и служителите за откъсване от работната среда, за да се запази по-дълго тяхната концентрация и производителност. В противен случай, работодателите рискуват да намалят качеството на работа и да поставят дейността на компанията пред още по-голям риск.

Наема на служители по заместване

Възможно е да се предвиди и наемане на нови работници и служители, които да работят по заместване. Такъв тип персонал е ценен, дори и в случаите, когато има непредвиден недостиг на служители, например ако някой е излязъл в отпуск, а този, който трябва да го замести се разболее. Важно е работодателите да са направили предварителни контакти с възможните временни заместници. Сключването на трудови договори по заместване е подходяща форма на уреждане на трудовите отношения, като основанието за тях е чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Осигуряване на обучения на заместниците

В случай на отсъствие на ключови работници и служители е добре предварително да се създаде списък със заместници, които да имат възможност да продължат дейността на предприятието. Също така работодателят може да организира кръстосани обучения на работещите, така че определените за заместници да разполагат с необходимата информация и компетентност, ако се налага да поемат нови отговорности и задължения. В допълнение, ключовите работници и служители могат редовно да съставят отчети за планираните действия и техния напредък, за да няма прекъсване на работните процеси. 

Заключение

Въпреки че различните институции ефективно се борят с ограничаване на разпространението на covid-19, до голяма степен все още нямаме пълен контрол над ситуацията. Това, което можем да направим, за да ограничим рисковете от заболеваемост на работното място, недостиг на служители или в най-лошия случай временно прекратяване дейността на предприятието, е да вземем всички необходими предварителни мерки и да се подсигурим чрез изготвяне на ефективни планове за действие във всяка една ситуация.