Длъжност, характер на работа и длъжностна характеристика

При наемането на нови служители и работници, работодателят е длъжен да подготви определен набор от документи, които да предостави на новонаетите лица. В това число влизат екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението за регистрацията му, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Също така екземпляр от длъжностната характеристика и служебна бележка за проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа.

В статията ще разгледаме по подробно характеристиките при определяне на длъжността и свързаните с нея характер на работа, които са заложени в трудовия договор и длъжностната характеристика.

1. Длъжност

По закон работодателят трябва да определи точната длъжност и характера на работата, която ще изпълнява лицето, преди неговото постъпване на работа. Самата длъжност следва да е включена в длъжностното разписание на предприятието в съответствие с наименованията от НКПД-2011 и да отговаря на работата, която ще изпълнява работникът или служителят. 

НКПД е утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика. На интернет сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикувана НКПД, а също така и Правилник за прилагане, методологически бележки и указания за прилагане на НКПД, които могат да са от полза при точното определяне на длъжността, която ще заеме работникът или служителят след сключването на трудовия договор.

Няма пречка работодателят да създаде комбинирана длъжност. Съгласно т. 17 от Методологичните бележки към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г., когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети: 

а) На длъжността се присвоява кодът на единичната група с най-голям относителен дял от времето, необходимо за изпълнение на задачите; 

б) Приоритет имат длъжностите, свързани с етапа на производството, а не с търговията, транспорта или услугите;

в) При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация. 

Следва да се уточни, че в случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение (чл. 8, ал. 2 от Правилник за прилагане на националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.)

2. Характер на работата

Характерът на работа се определя съобразно три изисквания:

  • конкретната трудова функция;
  • обемът и същността на работата;
  • условията, при които тя ще бъде извършвана от работника или служителя. 

В трудовия договор се посочват основните белези на характера на работата, като в длъжностната характеристика, която работодателят връчва на работника или служителя при сключването му, се съдържа детайлното описание на трудовите функции.

3. Длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е част от задължителните документи, съпътстващи трудовия договор. Според чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ), при сключване на трудов договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. Екземпляр от длъжностната характеристика се връчва срещу подпис на работника или служителя, като задължително се отбелязва датата на връчването. В нея се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността.

Трудово досие

Следва да се има предвид, че работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и в него се съхраняват всички документи свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение (чл. 128б, ал. 2 от КТ). Поради това писменият документ, удостоверяващ постъпването на работа – трудовият договор, както и длъжностната характеристика, следва да бъдат част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. Чрез системата на eHR този тип документи могат да бъдат изцяло дигитализирани, което прави тяхното създаване, подписване и връчване изключително лесно и удобно, особено на наемане на работници и служители от разстояние.

ehr-demo

Полезни статии по темата:

Трудово досие на работника или служителя

Трудов договор за дистанционна работа от чужбина

Условия за работа от разстояние