desktop computer

Условия за работа от разстояние

Характерните особености на работата от разстояние, която е свързана с използване на телекомуникационни технологии и чието извършване е извън помещенията на работодателя, води до определяне на някои допълнителни условия. Те са регламентирани в глава пета, раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ). За неуредените в този раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на КТ (чл. 107п от КТ). Извън специфичните условия страните по трудовото правоотношение имат всички права и задължения, определени в трудовото законодателство, включително и установените задължения на работника или служителя в чл. 126 от КТ и на работодателя в чл. 127 от КТ.

Има ли право на избор служителя?

Принципно работата от разстояние има доброволен характер. Отказът на работника и служителя да извършва работа от разстояние не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него. Работодателят може да предложи преминаване на работа от разстояние чрез сключване на допълнително споразумение към трудовия договор, което да се съхранява на хартия или да е част от електронно трудово досие на работника или служителя.

Единственото изключение от този принцип на доброволност е регламентиран в чл. 120б, ал. 1 от КТ, съгласно който работодателят може при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Тази заповед също се съхранява на хартия или е част от електронно трудово досие на работника или служителя.

Права и задължения на страните

В трудовия договор или в заповедта се определят конкретно всички условия, права и задължения на страните при работа от разстояние. Също така е възможно да се установи и хибриден режими на работа, т.е. през определено време работникът или служителят да работи както от разстояние , така и от помещения на работодателя. Възможно е да се определят условията за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.

Поради факта, че при работата от разстояние контролът върху извършваната работа се осъществява по-трудно от работодателя, следва с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя да се приемат правила, чрез които да се определят:

1. редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;

2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Приемането на посочените правила гарантира, че всяка една от страните по трудовото правоотношение е запозната с начина на работата. Така се осигурява и възможността работодателят да наложи дисциплинарно наказание при виновно неизпълнение на задълженията от страна на работника или служителя.

Осигуряване на оборудване

В чл. 107и, ал. 3 от КТ са регламентирани специфични задължения на работодателя във връзка с предоставянето на работно оборудване и други средства при работа от разстояние. Работодателят има задължение да осигури за своя сметка:

1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;

2. програмно (софтуер) осигуряване;

3. техническа профилактика и поддържане;

4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

5. защита на данните;

6. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;

7. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;

8. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това (чл. 107и, ал. 5 от КТ). Между работодателя и работника или служителя трябва да се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. По този начин се гарантира, че работникът или служителят няма да употребява предоставеното му оборудване за цели, които могат да доведат до заразяване със зловреден софтуер и други подобни.

Определяне на работното време

При работата от разстояние, работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори. По този начин се определя времето за връзка на работника или служителя. Извън определения период на задължително присъствие, работникът или служителят има право сам да организира своето работно време.

Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Поради това, преди да организира работата от разстояние, работодателят следва да е утвърдил и предоставил на работниците и служителите образец, който да позволява отчитането на отработеното време. За избягване на спорове между страните този документ следва да се предава на хартия или да е част от електронно трудово досие на работника или служителя.

ehr-demo

Още полезни статии:

Хибриден модел на работа

Работно време при работа от разстояние

Платен отпуск за работещите от разстояние