Отговорност при трудовите отношения – Видове

Отговорност при трудовите отношения – Видове

Може би една от по-малко обсъжданите теми е каква отговорност носи работникът пред закона за различни нарушения по време на работа. Най-често, разбира се, се сещаме за дисциплинарната отговорност, тъй като е тясно свързана с трудовоправните отношения. Но какво всъщност представлява и дали е единственият вид отговорност на работника и служителя?  На тези въпроси ще отговорим в днешния пост.

Дисциплинарна отговорност и нарушение на трудовата дисциплина

Тези два термина звучат близки и често в практиката се бъркат. Реално става въпрос за напълно различни явления, които се регулират в различни нормативни актове.

Нарушение на трудовата дисциплина по Кодекса на труда

За нарушение на трудовата дисциплина се счита всяко виновно неизпълнение на трудовите задължения. Основните нарушения, наказуеми от закона включват:

 • Нарушаване на работното време – закъснения, неявяване, преждевременно напускане на работа;
 • Явяване на работа в състояние, в което не е възможно да се изпълнят възложените задачи;
 • Нарушения при изпълнение на работата:
  – Неспазване на срокове;
  – Некачествено изпълнение;
  – Неизпълнение на законни нареждания на работодателя;
  – Неспазване на техническите и технологичните правила;
 • Нелоялно отношение към работодателя:
  – Уронване на доброто му име;
  – Разпространяване на поверителна информация и др. 

Предвидени са само три вида наказания за нарушаване на трудовата дисциплина, като те се прилагат в зависимост от тежестта на нарушението:

 • Забележка;
 • Предупреждение за уволнение;
 • Уволнение.

Дисциплинарна отговорност по Закона за държавния служител

Дисциплинарната отговорност всъщност се прилага само към държавни служители. Тя въвежда определени задължителни изисквания към това как държавните служители да изпълняват своите задължения и всяко отклонение се счита за нарушаване на дисциплината. Поведението може да се изразява в действие или бездействие на държавния служител, което може да е умишлено или по непредпазливост. В случай на провинение се изготвя акт за налагане на наказание, който съдържа определени задължителни реквизити, като например дата и място на извършване на нарушението.

Видовете наказание за по-леките провинения са забележка и порицание, но има градация в наказанията. Следващото по тежест е „отлагане на повишаване в ранг с една година“, като така се възпрепятства кариерното израстване на служителя. Възможно е също така да бъде наказан с понижаване в по-долен ранг за между шест и 12 месеца.

Административно-наказателна отговорност

Става въпрос за един интересен вид отговорност, уреден в Закона за административните нарушения и наказания. Според чл. 6 от него административно нарушение е това действие или бездействие, което нарушава установения ред на държавно управление. Изисква се да е извършено виновно, а ако е по непредпазливост, се наказва само в определени случаи. Отговорността е лична и за административните нарушения, извършени при осъществяване на дейността на предприятия, отговарят работниците, които са ги извършили, както и техните ръководители. Единственото изключение е в случай, че са изпълнявали заповед, която не е съдържала очевидно за работника нарушение. Санкциите са предимно имуществени – глоби.

Наказателна отговорност на работника и служителя

За наказателна отговорност говорим, когато извършеното в рамките на работния процес се припокрива с някой от съставите в НК. Това могат да бъдат различни документи измами, като например:

 • съставянето на неистински официален документ;
 • съставянето или подправянето частен документ с цел да си създаде права или да се освободи от задължения. 

Това важи с особена сила за длъжностни лица, тъй като те издават документи в кръга на служебните си задължения и за тях е предвиден специален квалифициран състав, с по-тежки наказания – между пет и до 12 години лишаване за свобода (за смърт причинена по непредпазливост също се предвиждат до пет години лишаване от свобода). Наказателна отговорност е предвидена и за попълването на празен лист с подпис със съдържание, което не отговаря на волята на подписалия го. 

Тоест, тук става въпрос за престъпления, които независимо дали са извършени в рамките на работния процес или не, се преследват наказателно, но когато и самото действие е свързано с работата на конкретния служител, то това е квалифициращ признак и води до по-строги наказания. Такъв например е случаят за лекар, който снабди някого с лъжливо свидетелство за състоянието на здравето му, а наказателна отговорност носят и ветеринарните лекари по този състав.

В обобщение, в хода на работния процес, могат да се активират различни видове отговорност – по Кодекса на труда, по Закона за административните нарушения и наказания и дори по Наказателния кодекс.