Блог

Категория: условия на работа

mestene na hora
Заместване на отсъстващ работник или служител

Поради различни причини може да се наложи на работник или служител да отсъства, като в някои случаи това става за дълъг период. В тези случаи трудовото законодателство предоставя възможности на работодателя да замести отсъстващия работник или служител, за да се продължи дейността. Първата възможност е работодателят да наеме друго лице, които да назначи на мястото […]

Още
jena raboti prez noshta
Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

Забраната за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители е два вида – абсолютна и преодолима.  Абсолютна е забраната, която не може да бъде преодоляна при никакви обстоятелства и не е в зависимост от волята на страните по трудовото правоотношение.  Абсолютната забрана за полагане на нощен и извънреден труд поради […]

Още
kufar
Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. С пътните пари се покриват разходите за […]

Още
chasovnici i vreme
Едностранно удължаване на работното време от работодателя

Разпоредбата на чл. 136а от КТ дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други. Въвеждането на удължено работно време може да е единствено за работните дни, но не и за работа през почивните и празничните дни. Удълженият […]

Още
domashen ofis
Работно време при работа от разстояние

Характерните особености на работата от разстояние, която е свързана с използване на телекомуникационни технологии и чието извършване е извън помещенията на работодателя, води до определяне на някои различия при организацията на работното време. Те са регламентирани в глава пета, раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ).  При този вид работа работодателят изрично определя времето, […]

Още
podpisvane na dogovor
Съдържание на трудовия договор

Трудовият договор определя основните права и задължения на страните при полагането на труд. Съгласно чл. 62, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се сключва в писмена форма. Трудовият договор и всички анекси към него са задължителна част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. Задължителните реквизити на […]

Още