chovek napuska rabota

Дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което може да се наложи на работника или служителя. В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени няколко хипотези, при които действията на работника или служителя представляват достатъчно сериозни нарушения на трудовата дисциплина, за да е обосновано извършването на дисциплинарно уволнение. Дисциплинарното уволнение задължително се извършва със писмена заповед, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. 

В чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ изрично е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за системни нарушения на трудовата дисциплина. При тази хипотеза основанието за налагането на най-тежкото наказание на работника или служителя е цялостното му поведение, с което демонстрира нежелание да спазва установените правила за организация на труда в предприятието. 

За да е налице системност в нарушенията на трудовата дисциплина, което да обуславя законосъобразното издаване на заповед за дисциплинарно уволнение, е необходимо да са изпълнени пет кумулативни изисквания:

1. Работникът или служителят трябва да е извършил най-малко три нарушения на трудовата дисциплина. Видът и тежестта на конкретните нарушения са без значение. Не е необходимо също така нарушенията да са от един и същи вид.

2. Поне едно от нарушенията на трудовата дисциплина да не е наказано, т.е. за него да не е издавана заповед за налагане на дисциплинарно наказание. 

3. При издаването на заповедта за дисциплинарно уволнение е необходимо да не са изтекли 2 месеца от откриването и 1 година от извършването на нарушението, което не е наказвано до момента. В случай, че има повече от едно ненаказани нарушения, изискването тези срокове трябва да се съблюдава за всяко от тях.

4. Предходно наказаните нарушения, които се включват в съвкупността образуващи системност, да не са заличени поради изтичането на една година от налагането им. Поради това изискване системност на нарушението ще е налице само ако всички дисциплинарни нарушения се санкционират в рамките на една година от налагане на наказанието на първото по време нарушение от съвкупността. Не могат да се вземат под внимание от работодателя нарушенията, за които е налагано наказание в предходни периоди. За да се съобрази този срок е важно да се вземе предвид и нормата на чл. 195, ал. 3 от КТ, съгласно която дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

5. Налаганите дисциплинарни наказания, включени в съвкупността, определяща системност, да не са заличени предсрочно от работодателя, каквато възможност е предоставена в чл. 198, ал. 1 от КТ. 

Във връзка с изложеното може да се направи извод, че „системни нарушения на трудовата дисциплина“ по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани дисциплинирани наказания – да не са заличени по съответния ред, предвиден в Кодекса на труда.