chovek napuska rabota

Дисциплинарно уволнение

Дисциплинарното уволнение е най-тежкото дисциплинарно наказание, което може да се наложи на работника или служителя. Научете как се налага, кои са условията за издаване на заповед за уволнение и как можете да връчите заповед за уволнение.

В чл. 190, ал. 1 от КТ са изброени няколко хипотези, при които действията на работника или служителя представляват достатъчно сериозни нарушения на трудовата дисциплина, за да е обосновано извършването на дисциплинарно уволнение.

Как се налага дисциплинарно уволнение

Дисциплинарното уволнение задължително се извършва с писмена заповед, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя. 

В чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ изрично е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за системни нарушения на трудовата дисциплина. При тази хипотеза основанието за налагането на най-тежкото наказание на работника или служителя е цялостното му поведение, с което демонстрира нежелание да спазва установените правила за организация на труда в предприятието. 

Условия за издаване на заповед за уволнение

За да е налице системност в нарушенията на трудовата дисциплина, което да обуславя законосъобразното издаване на заповед за дисциплинарно уволнение, е необходимо да са изпълнени пет кумулативни изисквания:

1. Най-малко три нарушения

Работникът или служителят трябва да е извършил най-малко три нарушения на трудовата дисциплина. Видът и тежестта на конкретните нарушения са без значение. Не е необходимо също така нарушенията да са от един и същи вид.

2. Поне едно ненаказано нарушение

Поне едно от нарушенията на трудовата дисциплина да не е наказано, т.е. за него да не е издавана заповед за налагане на дисциплинарно наказание. 

3. Срок на нарушението

При издаването на заповедта за дисциплинарно уволнение е необходимо да не са изтекли 2 месеца от откриването и 1 година от извършването на нарушението, което не е наказвано до момента. В случай, че има повече от едно ненаказани нарушения, изискването тези срокове трябва да се съблюдава за всяко от тях.

4. Всички нарушения да са санкционирани в срок от 1 година

Предходно наказаните нарушения, които се включват в съвкупността, образуващи системност, да не са заличени поради изтичането на една година от налагането им. Поради това изискване, системност на нарушението ще е налице само ако всички дисциплинарни нарушения се санкционират в рамките на една година от налагане на наказанието на първото по време нарушение от съвкупността.

Не могат да се вземат под внимание от работодателя нарушенията, за които е налагано наказание в предходни периоди. За да се съобрази този срок е важно да се вземе предвид и нормата на чл. 195, ал. 3 от КТ, съгласно която дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

5. Без предсрочно заличаване

Налаганите дисциплинарни наказания, включени в съвкупността, определяща системност, да не са заличени предсрочно от работодателя, каквато възможност е предоставена в чл. 198, ал. 1 от КТ. 

Връчване на заповед за уволнение

Важна особеност при уволнението е, че освен лично или чрез препоръчано писмо, работодателят може да връчи заповедта за прекратяване на трудовия договор и по електронен път, в случай че той използва система за съхраняване и връчване на документи в електронно трудово досие, която отговаря на нормативните изисквания.

Изисквания за връчване, възможност за оспорване от страна на служителя или работника и друга полезна информация можете да откриете в статията Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор.

Заключение

Във връзка с изложеното може да се направи извод, че „системни нарушения на трудовата дисциплина“ по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 3 от КТ са три или повече нарушения на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането му не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани дисциплинирани наказания – да не са заличени по съответния ред, предвиден в Кодекса на труда.

електронно връчване на заопвед за уволнение - ehr

Още статии по темата

Уволнение при неявяване на работа

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор