Приемане на работа на лица под 18 години

В летния сезон учениците ползват ваканция и голяма част от тях търсят възможност за работа. Наемането на лица под 18 години е възможност и за работодателите, които се изправят пред все по-значимо предизвикателство, свързано с намирането на работници. Поради това е важно работодателите да имат представа какви са изискванията при наемане на непълнолетни лица.

В статията ви споделяме за законовите рамки, които трябва да спазвате, кои са необходимите документи за наемане на лица под 18 години и какви са изискванията за сключване на трудов договор.

Законови рамки

На първо място е важно да се отбележи, че наемането на работа на непълнолетно лице без надлежно разрешение е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. За този вид престъпление присъдите са следните:

  • За приемане на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева.
  • Ако е прието на работа лице ненавършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.
  • Ако деянието е извършено повторно, по отношение на лице между 16 и 18 години наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, а за лице ненавършило 16 години – лишаване от свобода до три години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева.

Получаване на разрешение от Инспекцията по труда

За да се избегнат неблагоприятните последици от приемането на работа на непълнолетно лице, работодателите следва да имат разрешение от Инспекцията по труда. Разрешението на Инспекция по труда се предоставя за всеки конкретен случай, като едва след неговото получаване може да се допусне до работа непълнолетното лице.

Получаването на разрешение от Инспекцията по труда става след като работодателят подаде искане за това.  Искането на разрешение се подава от работодателя или от упълномощено от него лице, като може да се подаде на място в някоя от териториалните дирекции на инспекцията по труда и по електронен път. 

Следва да се има предвид, че към искането за разрешение се прилагат следните документи:

1. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);

2. Резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (това представляват карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място ведно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда, като тези документи обикновено се изготвят от службата по трудова медицина);

3. Осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години (следва в документ да се опишат мерките за превенция на непълнолетното лице, във връзка с идентифицираните рискове, посочени в документа по т. 2);

4. Медицинско заключение (копие заверено „Вярно с оригинала“) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя (документа следва да се получи от медицинските органи);

5. Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).

Срокът за издаване на разрешението е 7 дни, като не се дължи такса. 

Пълна информация за административната услуга е публикувана на https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/21432. На този адрес има информация по какъв начин може да се подаде искането и по електронен път (чрез използване на електронен подпис).

Възрастови изисквания

Много важно е да се подчертае, че на работа могат да се наемат непълнолетни лица, навършили 16-годишна възраст. По изключение могат да се приемат на работа и лица от 15 до 16 години за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие и чието изпълнение не би било пречка за редовно посещение на училище или за участие в програми за професионално ориентиране или обучение. 

Лицата под 15-годишна възраст могат да се приемат на работа за много ограничени дейности, обикновено свързани с артистични прояви (участие в снимане на филми, подготовка и изнасяне на театрални и други представления, циркови участия и т.н.). Поради това за повечето работодатели реалната възможност за наемане на непълнолетни лица е след като те са навършили поне 15 години.

Допълнителни изисквания и ограничения

Освен получаването на разрешение за работа, към заетостта на непълнолетните лица има и други характерни особености, регламентирани в Кодекса на труда.

Забранени дейности

На непълнолетните лица се забранява работа, която е:

  • извън техните физически или психически възможности;
  • свързана с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогени, агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане;
  • свързана с вредности, които по какъвто и да е друг начин оказват постоянно неблагоприятно въздействие върху здравето;
  • в условия на радиация;
  • при изключително ниски или високи температури, шум или вибрации;
  • свързана с риск от трудови злополуки, за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетния поради неговата физическа или психическа незрялост.

Изисквания при сключване на трудов договор

При наемане на работа на непълнолетно лице е задължително с него да се сключи трудов договор в писмена форма. За сключения трудов договор следва да се подаде уведомление до Националната агенция за приходите. Трудовият договор трябва да има всички реквизити, определени в чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда. 

Поради обстоятелството, че в повечето случаи непълнолетните лица постъпват за първи път на работа при съответния работодател, той е задължен да ги снабди с трудова книжка в 5-дневен срок от постъпването. За удостоверяване на постъпването за първи път на работа, работодателят е длъжен да получи декларация от самото лице, като тази декларация е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие.

Изисквания за работно време

При сключване на трудовия договор трябва да се съобрази и изискването за максималното определено работно време на непълнолетните (чл. 305, ал. 3 от КТ) и за минималния размер на платения годишен отпуск (чл. 305, ал. 4 от КТ). Поради това в трудовия договор, работното време трябва да е определено до 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица, а размерът на платеният годишен отпуск трябва да е не по-малко от 26 работни дни.

За работниците и служителите, които не са навършили 18-годишна възраст, е забранено полагането на извънреден труд. Лицата под 16 години не могат да работят между 20:00 ч. до 06:00 ч., а лицата между 16 и 18-годишна възраст не могат да работят между 22:00 ч. и 06:00 ч. 

ehr-demo

Още полезни статии, свързани с темата:

Tрудов договор – видове според продължителността му

Определяне на платения годишен отпуск

Забрана за полагане на нощен труд и извънреден труд

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Прекратяване на срочен трудов договор