mestene na hora

Разлика между закриване на част от предприятието и съкращаване на щата

В чл. 328 на Кодекса на труда (КТ) са регламентирани хипотези, при които работодателят може да прекрати трудовия договор на работника или служителя с предизвестие. В чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ са предвидени две самостоятелни основания за прекратяване на трудовия договор – закриване на част от предприятието и съкращаване на щата. Тези две основания имат самостоятелно правно значение и изпълнението на изискванията при тях подлежи на съдебен контрол.

Закриване на част от предприятието

Закриването на част от предприятието означава трайно преустановяване на дейността на отделно обособено звено, което изпълнява относително самостоятелни функции и задължения, в рамките на предприятието.

За да има реално закриване на част от предприятието, следва да е налице отпадане за в бъдеще на необходимостта от изпълнението на конкретната дейност, изпълнявана от работниците и служителите, работещи в определената за закриване обособена част от предприятието. Ето защо, за да е има реално закриване на част от предприятието, е необходимо конкретният вид работа, дейност или трудова функция, която изпълняват работниците и служителите в закритата част на предприятието, да е реално прекратена и да не се предвижда продължаване на нейното изпълнение от други работници и служители, които са наети в предприятието.

При предприятия, които имат развита регионална мрежа на представителства, е възможно да има закриване на част от предприятието, когато се прекратява дейността в обособена територия, без да се прекратява изцяло изпълнението на конкретната дейност от предприятието. 

Съкращаване на щата

Съкращаването на щата означава премахване за в бъдеще на определени бройки от утвърдения общ брой работници и служители в щатното разписание на предприятието.

Следва да се има предвид, че всеки работодател трябва да има утвърдено щатно разписание, в което да са предвидени конкретните бройки работници и служители изпълняващи отделните длъжности в предприятието.

Съкращаването на щатни бройки не представлява премахване на трудовите функции на определени длъжности, а намаляване на броя на работниците и служителите, които ще ги извършват. В този случай няма пречка работодателят по вътрешноорганизационни причини да разпредели работата между други работници и служители в предприятието, като това може да е част от оптимизацията на разходите му. 

Права и задължения на работодателя

При съкращаване на щата и при закриване на част от предприятието за работодателя възниква задължението за провеждане на подбор по реда на чл. 329, ал. 1 от КТ. Ето защо, при вътрешна реорганизация за работодателя възниква правото, съответно задължението да извърши подбор, когато последствията от нея са свързани с прекратяване на трудов договор с работник или служител поради закриване на част от предприятието или съкращаване на щата.

При закриване на част от предприятието е необходимо конкретните видове работа, дейност и трудова функция, да са реално прекратени и да не се предвижда изпълнението им в бъдеще от други работници и служители, които са наети от работодателя.

В тази хипотеза работодателят има право да извърши подбор между работниците и служителите в закритата част от предприятието и работници и служители в други части на предприятието, чиято дейност се запазва и има сходство по отношение на изпълняваната работа. При съкращаване на щата за работодателя възниква задължението да извърши подбор между работниците и служителите, при които длъжностите са едни и същи или имат несъществено отличаващи се трудови функции.

Трябва да се има предвид, че прекратяването на трудовия договор трябва да е писмено, т.е. да има издаден документ от работодателя, който да е връчен на работника или служителя. Този документ е съществен елемент от съхраняваното на хартия или като електронно трудово досие на работника или служителя.

електронно връчване на заопвед за уволнение - ehr

Заповедта за прекратяване на трудовия договор поради закриване на част от предприятието или поради съкращаване на щата се връчва лично на работника или служителя, като при невъзможност се изпраща по пощата или се връчва чрез нотариална покана. В случай, че работодателят използва система за съхраняване и връчване на документи в електронно трудово досие, която отговаря на нормативните изисквания, е възможно заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение да се създаде, връчи и съхранява в електронен вид.

Oще полезни статии:

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор

Преназначаване – права и задъкжения на страните