kufar

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя.

С пътните пари се покриват разходите за отиване до мястото на командироване и обратно. Също така с тях се покриват направените разходи за обществен транспорт в рамките на населеното място, в което е командирован работникът или служителят. 

Видът на превозното средство, с което трябва да се придвижи командированото лице, се определя от командироващия в заповедта за командировка. 

При покриване на пътните разходи е необходимо командированият да предостави всички документи, които удостоверяват направените разходи. 

Не се изплащат пътни пари на командирования в три хипотези:

1. когато командированият ползва безплатен превоз;

2. за отиване до мястото на командироването, когато командированият се намира там на друго основание;

3. за връщане в мястото на постоянната работа, когато командированият виновно не се завърнал своевременно след изпълнение на служебната задача.

Командироването има право на дневни пари за всичките дни на командировката, определени в заповедта за командироване, включително празничните и почивните дни и за дните за пътуване.

Командированият, когато остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари в размер 20 лева за всеки ден от командировката. В случай, че командироването се осъществява за един ден, т. е. без нощуване в друго населено място, но командирования изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време там където е командирован, работодателят е длъжен да изплати дневни пари в размер 50 на сто от установения размер, т.е. 10 лева.

Дневни пари на командированото лице не се изплащат в три хипотези:

1. в този случай командированият се е завърнал в постоянната си месторабота за доклади, проучвания и други; 

2. при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката или когато тя се изпълнява в мястото, където фактически живее командированият или неговото семейство; 

3. когато командированото лице е заболяло и постъпва на лечение в болнично заведение. 

Третият вид командировъчни пари са квартирните. Работодателят е длъжен да заплаща квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително направените разходи срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка. Квартирните пари са за конкретно направените разходи и не могат да бъдат компенсирани с дневните пари на командирования. 

Случаите, при които не се покриват квартирните разходи са три:

1. когато командирования ползва безплатна квартира;

2. когато работникът е командирован на мястото, където живее той или семейството му;

3. за времето, през което командированият е настанен за болнично лечение.