kufar

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната

При командироване в страната работникът или служителят има право на пътни, дневни и квартирни пари при условия и ред определени в Наредбата за командировките в страната. Командироването се извършва със заповед за командироване, която може да се създава в електронен формат (чл. 8, ал. 1) и следва да е част от съхраняваното на хартия или електронно трудово досие на работника или служителя.

Статията е обновена съгласно постановление № 44 от 22 март 2023 г за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната.

Пътни пари

С пътните пари се покриват разходите за отиване до мястото на командироване и обратно. Също така с тях се покриват направените разходи за обществен транспорт в рамките на населеното място, в което е командирован работникът или служителят. 

Видът на превозното средство, с което трябва да се придвижи командированото лице, се определя от командироващия в заповедта за командировка. При покриване на пътните разходи е необходимо командированият да предостави всички документи, които удостоверяват направените разходи. 

В кои условия не се изплащат пътни

Не се изплащат пътни пари на командирования в три хипотези:

1. когато командированият ползва безплатен превоз;

2. за отиване до мястото на командироването, когато командированият се намира там на друго основание;

3. за връщане в мястото на постоянната работа, когато командированият виновно не се е завърнал своевременно след изпълнение на служебната задача.

Дневни пари

Командироването дава право на дневни пари за всичките дни на командировката, определени в заповедта за командироване, включително празничните и почивните дни и за дните за пътуване.

Командированият, когато остава да нощува в мястото на командировката, получава дневни пари в размер 40 лева за всеки ден от командировката (съгласно постановление № 44 от 22 март 2023 г.) В случай, че командироването се осъществява за един ден, т.е. без нощуване в друго населено място, но командированият изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време там където е командирован, работодателят е длъжен да изплати дневни пари в размер 50 на сто от установения размер, т.е. 20 лева.

В кои условия не се изплащат дневни

Дневни пари на командированото лице не се изплащат в две хипотези:

1. при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командировката; 

2. когато командированото лице е заболяло и постъпва на лечение в болнично заведение. 

Квартирни пари

Третият вид командировъчни пари са квартирните. Работодателят е длъжен да заплаща квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително направените разходи срещу представен документ, издаден по установения ред, но не повече от утвърдената сума за една нощувка. Квартирните пари са за конкретно направените разходи и не могат да бъдат компенсирани с дневните пари на командирования. 

В кои условия не се изплащат квартирни

Квартирни разходи не се покриват само в случаите, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката. (изменение от 22 март 2023 г. с постановление № 44)

ehr-demo

Още статии по темата:

Командироване в чужбина – Какво трябва да знаем

Определяне на възнаграждението в трудовия договор

Условия за работа от разстояние