jena napuska ofisa

Уволнение при неявяване на работа

Има случаи, в които работник или служител не се появява в офиса, след като му изтече болничния или отпуската. Спира да отговаря на входящи обаждания и имейли и по никакъв начин работодателят не може да се свърже с него. Има ли законно решение при подобни казуси и как въпросното лице може да бъде освободено от длъжност? Споделяме ви 3 начина за уволнение на служител, който не се явява на работа.

В чл. 190, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че дисциплинарно уволнение може да се налага за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни. Важно е да се има предвид, че преди да се наложи дисциплинарно наказание, работодателят е длъжен да поиска обяснение на работника или служителя. Според чл. 195 от КТ дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага. 

Много е важно да се знае, че съгласно чл. 335, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява писмено. Правен ефект се поражда едва след надлежното връчване на заповедта за уволнение на работника. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. 

Съдебната практика приема, че е възможно връчването на заповедта да стане по един от следните начини:

1. Уволнение чрез писмо с обратна разписка

Когато служителят не може да бъде намерен, работодателят има възможност да изпрати заповедта чрез писмо с обратна разписка. В последния случай, за да се приеме, че изявлението е достигнало до адресата, работодателят следва да е изпратил препоръчаното писмо на адреса, посочен от работника и пощата да удостовери доставянето на писмото на адреса. 

Обстоятелството дали работникът е променил адреса, посочен от него на работодателя или не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение. 

С достигане на изявлението на посочения от работника адрес, работодателят е изпълнил задължението си за връчване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание и изявлението му е породило правно действие. При изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка, наказанието се счита за наложено от деня на нейното получаване.

2. Уволнение чрез нотариална покана

Този начин за връчване на документи се осъществява чрез услугите на нотариус. Не е предвиден изрично в КТ, но е уреден в разпоредбата на чл. 592  Гражданския процесуален кодекс и на общо основание може да се прилага и за връчване на документи, свързани с трудовото правоотношение. 

За връчване по този ред, нотариуса прави опит за връчване на заповедта на адреса на работника или служителя посредством три посещения в рамките на един месец. В случай че това се окаже невъзможно, например поради отсъствие на лицето от адреса и отказ на друго лице да я получи, заповедта се връчва чрез залепване при условията на чл. 47 от ГПК.

В уведомлението се посочва, че заповедта (предизвестието) се намира в конкретна нотариална кантора при определен нотариус на посочен адрес и че същата може да бъде получена в двуседмичен срок. Ако работникът или служителят не се яви, за да я получи лично в указания срок, същата се смята за връчена с изтичане на срока за получаване.

3. Уволнение по електронен път

С оглед на развитието на трудовото право е важно да се отбележи, че вече е възможно уволнението да се извърши и по електронен път, което спестява време, разходи и евентуални проблеми за работодателя. Връчването чрез обикновена електронна поща представлява сериозен риск пред работодателя, който няма да има възможности за доказването на надлежно връчване на заповедта.

За да е законосъобразно такова действие обаче работодателят трябва да използва система за създаване и съхраняване на електронни документи, която отговаря на нормативните изисквания на Кодекса на труда и Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 

Също така е важно да се има предвид, че преди връчването на електронна заповед за уволнение е необходимо да има постигнато съгласие за електронна обмяна на документи, което е изискване на законодателството. Използването на система, която отговаря на нормативните изисквания предоставя сигурност на работодателя относно правния ефект и момента на връчването на заповедта за уволнение. 

Много важно условие е работодателят да подаде уведомление до НАП в седемдневен срок от прекратяване на трудовото правоотношение. В противен случай той подлежи на административно наказание. Именно поради това използването на система за електронно връчване на документи, които са част от трудовото досие, е един от най-добрите начини за удостоверяване на момента на връчването, което е съществено предизвикателство пред другите изброени по-горе методи.

ehr-demo

Още полезни статии:

Основания за прекратяване на трудов договор

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

Дисциплинарно уволнение поради системни нарушения на трудовата дисциплина