Основания за прекратяване на трудов договор

Кодексът на труда регламентира основанията за прекратяване на трудовия договор. Те могат да се разделят условно на три групи – общи основания за прекратяване, при които нито една от страните не дължи предизвестие, прекратяване на трудовия договор от страна на работника или служителя с или без предизвестие и прекратяване на трудовия договор от работодателя, което може да бъде извършено само с предизвестие

В статията ще ви споделим повече информация около последната хипотеза, а именно кога и при какви условия работодателят може да прекрати едностранно трудовото правоотношение. Разглежданите хипотезите са уредени в чл.328 от Кодекса на труда. 

1. Хипотези, засягащи обема на работа

Законодателят дава възможност на работодателя едностранно да прекрати трудовото правоотношение в случаите, в които той вече не може да осигури работа на работника или служителя. Тъй като едностранното прекратяване на правоотношението и то от работодателя, се приема като крайна мярка, законодателят допуска това да стане само когато са налице обективни причини. 

  • Намален обем на работа

Това са случаите, в които предприятието или част от него се закриват или има закриване на щат (чл.328, ал.1, т.1 и 2 КТ). В ал.1, т.3 от чл. 328 е предвидена и възможност работодателят да освободи работника или служителя в случай, че намалее обема на работа или работата спре за повече от 15 работни дни (чл.328, ал.1, т.4). 

  • При незаконно уволнение

Малко по-особена хипотеза е, когато позицията трябва да се освободи, за да бъде възстановен на работа незаконно уволнен работник или служител, който преди това е заемал същата длъжност. Като в този случай законодателят отново е предвидил възможност за работодателя с предизвестие да освободи текущо заемащия длъжността (чл.328, ал.1, т. 8).

2. Хипотези, свързани с качествата на работника или служителя

Това основание също има няколко вариации:

  • На първо място, възможно е на работника или служителя да му липсват конкретни качества, които са необходими за ефективното изпълнение на работата (чл.328, ал.1, т.4). 
  • На следващо място е възможно работника или служителя да не притежава необходимите образование и професионална квалификация, за да заема конкретна длъжност. 
  • Друга обективна причина за освобождаването от длъжност е промяната на изискванията за изпълнение на длъжността, в случаите, когато работникът или служителят не отговаря на новите изисквания (чл. 328, ал.1, т.11)

3. Пенсионна възраст и упражняване на правото на пенсиониране

В Кодекса на труда се съдържат и няколко хипотези, обвързани с пенсионирането. Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл.328, ал.1, т.10), както и осигуряването на пенсия в намален размер (чл.328, ал.1, т. 10а) са основания, които дават право на работодателя едностранно да прекрати трудовите правоотношения. Предвидена е хипотеза и за случаите, в които работникът или служителят е влязъл в трудовото правоотношение, след като вече му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по реда на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 328, ал.1, т.10в). За да не се злоупотребява с пенсионната система, това е основание за прекратяване на такова трудово отношение.

Работодателят има право да получи информация за наличието на упражнено право на пенсия от Националния осигурителен институт (чл.328,ал.3).

4. Oтказ на работника или служителя да се премести в друго населено място или местност

Различни причини и бизнес решения могат да наложат предприятието или негово поделение да се преместят в друго населено място. В тези случай, работникът или служителят има избор дали да го последва или не. Отказът обаче може да доведе до едностранно прекратяване на трудовото правоотношение (чл.328, ал.1., т.7). 

Логиката на законодателят тук е сходна като при първата група основания – работодателят обективно може да няма възможност да предостави работа на работника или служителя в това населено място или местност, след като предприятието се мести. Поради което му се предоставя възможност да го освободи.

5. Договор за управление на предприятието (чл. 328, ал.2)

Това е едно особено основание за прекратяване на трудово правоотношение, което засяга само служители, наети на ръководни позиции. За да може техният договор да бъде прекратен едностранно обаче, трябва да са налице следните обстоятелства:

  • служителят да е бил измежду лицата, които представляват ръководство на предприятието по смисъла на пар. 1, т. 3 от ДР на КТ;
  • преди прекратяването на трудовото правоотношение да е бил сключен договор за управление на предприятието;
  • уволнението може да стане преди да е започнало изпълнението на договора, както и след това, но не по-късно от 9 месеца след започването му.

Спазване на предизвестието

Във всички случаи на едностранно прекратяване на трудово правоотношение от работодателя, трябва бъде спазен срокът за даване на предизвестие, уреден в чл.326, ал.2 КТ. При безсрочните трудови договори, това е 30 дни, при липса на друга уговорка между страните, но не повече от 3 месеца. При срочните трудови договори срокът е значително по-дълъг – 3 месеца, стига този срок да не е по-дълъг от оставащото време по договора. Подробна информация за сроковете на предизвестието, спрямо вида на договора, както и казуси при неспазено предизвестие, може да научите в статията ни Предизвестие за прекратяване на трудовия договор.

ehr-demo

Още полезни статии по темата:

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор

Прекратяване на срочен трудов договор

Уволнение при неявяване на работа