Отпуск по майчинство от баба или дядо

Законодателят е предвидил отпуск по майчинство за жените, които са родили или осиновили деца, за да им даде възможност да се грижат за тях. По различни лични и икономически причини обаче това не винаги е възможно. Често на майките им се налага да се върнат на работа преди да е изтекло полагащото им се по закон двугодишно майчинство. В тези случай, при някои условия, е възможно остатъкът от майчинството да се прехвърли на друг член на семейството. В статията ви споделяме за правото на ползване, продължителността, изчисляването и изплащането на отпуск по майчинство от страна на баба и дядо.

Право на ползване

Така нареченият „отпуск поради бременност и раждане“ е уреден в чл.163 от Кодекса на труда и предвижда 410 дни за всяко дете, от които 45 задължително се ползват преди раждането. В случаите, в които детето почине или е дадено в детско заведение или за осиновяване, майката има право на 42 дни отпуск след раждането, за да се възстанови от него. Поради особеностите на тази част от отпуска преди и след раждане, тъй като е изцяло по физиологични причини, тези дни са непрехвърлими към други членове на семейството.

Навършване на 6-месечна възраст до 2-годишна възраст

Всъщност законодателят е заложил, че едва след навършване на 6-месечна възраст на детето, със съгласието на майката, остатъкът от отпускът ѝ може да се ползва вместо от нея, от един от бабите и дядовците на детето (предвидена и в чл.164а КТ, при отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст).

Важно условие, което е заложено в закона, е ползващият отпуск да работи по трудово правоотношение. Като правото е за остатъка, неизползван до този момент от общия размер от 410 дни. Ключовото е, че само един човек има право да го ползва. Не е възможно едновременно и бабата и дядото да вземат отпуска. 

Осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Когато се ползва отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, на какъвто имат право само осиновители, е възможно той също да бъде прехвърлен и да се ползва от един от родителите на осиновителя или осиновителката. Изискването за прехвърляне е да са минали 6 месеца от предаване на детето за осиновяване, тъй като този период има специфична цел и тя е да се изградят близки отношения между детето и майката. Такова право за прехвърляне на отпуск е предвидено дори в случаите, когато работникът или служителят сам е осиновил дете, без да е част от двойка. 

Специфики в случай на смърт или заболяване

Право на отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител има бащата/осиновителя. Затова в тези случаи за преотстъпването на отпуска се изисква неговото съгласие. Когато бащата е починал или неизвестен, изрично е предвидено, че правото на отпуск принадлежи на бабата или дядото. Във всички останали случаи, правото на бабата или дядото е поставено в зависимост от правото на майката/бащата или осиновителя/осиновителката да ползват съответния отпуск. Изискванията, за да бъде ползван отпуска е бабата или дядото да работят на трудово правоотношение, да са осигурени за съответното осигурително събитие и да имат необходимия осигурителен стаж.

Във всички случаи, в които има преотстъпване на отпуск от страна на майката или осиновителя/осиновителката към друг човек, техният отпуск се прекъсва. 

Условия за ползване на отпуск от баба или дядо

На база изложеното дотук, можем да обобщим следните условия за ползване на отпуск по майчинството от набабата или дядото:

  • Навършване на 6-месечна възраст на детето; 
  • Съгласието на майката; 
  • Детето да не е дадено в детско заведение или за осиновяване; 
  • Бабата или дядото, които ще го ползват да работят на трудово правоотношение. 

Необходими документи 

С оглед законовите условия за отпускане на отпуск на бабата или дядото е необходимо на първо място да се представи копие от удостоверението за раждане на детето или заверен препис от влязло в сила решение на съда за осиновяване (заедно с копие от акта за предаване на детето за осиновяване).

На второ място се представя писмена декларация от майката да отстъпи отпуска и декларация за съгласие от бабата/дядото, че приемат да ползват този отпуск, като Приложение №11 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските съдържа подготвен образец. Когато е приложимо се прилагат и препис-извлечение от акта за смърт на майката (осиновителката) и/или бащата (осиновителят).

Изчисляване и изплащане 

Обезщетението за отпуска се изплаща в размера, в който имат право да го ползват – от навършване на 6-месечна възраст на детето до остатъка от 410 дни, като зависи реално колко отпуск са използвали. 

Размерът на обезщетението се изчислява по същия начин, по който се изчислява обезщетението на майката. Единствената разлика е, че за база за определяне на дневния размер се използва осигурителния доход на бабата/дядото за 24 месеца, предхождащи началото на разрешението за ползване на отпуск.  Не се допуска обезщетението да е по-ниско от дневната минимална заплата за периода, както и да е по-високо от среднодневния размер на максималния осигурителен доход на бабата или дядото за същия период. Обезщетението се изплаща в 10-дневен срок от постъпване в НОИ на необходимите данни съгласно Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения.

ehr-demo

Още полезни статии:

Бащинство – право на ползване, продължителност, изчисляване, изплащане

Определяне на платения годишен отпуск

Заместване на отсъстващ работник или служител