Bashtinstvo

Бащинство – право на ползване, продължителност, изчисляване, изплащане

Голяма част от семействата у нас имат по две деца, но напоследък се наблюдава тенденцията и за трето. България отдавна се слави с най-дългото майчинство в света, какви обаче са правата на бащите? В статията ще ви споделим за правото на ползване на бащинство, при какви условия се ползва, неговата продължителност, как се изчислява и изплаща.

Отпуск по бащинство

Повечето родители биха искали да прекарат време с новороденото си и законодателят е взел предвид това. Право на отпуск по бащинство обаче имат само бащите, работещи на трудов договор, които имат сключен брак с майката на детето или живеят в едно домакинство с нея (чл. 163, ал.8 от Кодекс на труда). Като по време на този отпуск, тече трудов стаж.

Отпуск при раждане на детето

Отпускът поради бременност и раждане е уреден в чл.163 на Кодекса на труда. Като правото на отпуск по бащинство е в размер на 15 календарни дни. Поради особеностите на този вид отпуск – а именно да се даде възможност на бащата да се грижи за детето веднага след раждането, докато майката още се възстановява от него, ползването му не може да се отлага във времето. 

Тоест, във всеки случай тези дни следва да се ползват от момента на изписване на детето от лечебното заведение, поради което за отпускането им е необходим и документ удостоверяващ точната дата на изписването. 

Отпуск, отстъпен от майката след 6-ия месец

Кодекса на труда предвижда и възможност след навършване на 6-месечна възраст на детето, отпускът за остатъка до 410 дни (2-годишна възраст), да се ползва от бащата, а отпускът на майката се прекъсва. 

Такава възможност има предвидена и за родителите на майката или на бащата, тоест и дядовците биха могли да го ползват. В този случай се изисква обаче да работят на трудово правоотношение. Приемни родители или близки и роднини, при които е настанено детето по реда на Закона за закрила на детето, също имат тези права. 

Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Този отпуск се отпуска само при осиновяване и неговият размер е 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване. Отново след изтичане на 6 месеца, остатъкът от отпуската може да се ползва от осиновителя. Това обаче е само в случай, че осиновителите имат сключен брак (чл. 164 б от КТ). Отделно осиновителят има право на 15-дневен отпуск от деня на предаване на детето за осиновяване.

Отпуск при смърт или тежко заболяване на майката

Съгласно чл. 167 от Кодекса на труда, право на този отпуск имат бащи и осиновители, в случаите, когато майката на дете до 2-годишна възраст и осиновителката на дете до 5-годишна възраст, починат или не могат да се грижат за детето поради тежко заболяване. 

Възможно е обаче със съгласието на бащата/осиновителя, тези отпуски да се прехвърлят към неговите родители или родителите на съпругата му, ако същите работят по трудово правоотношение. 

Отпуск за бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст

Отпускът по бащинство при това условие е в размер на 2 месеца, като условието да бъде ползван е да не са ползвани някои от предходните споменати отпуски. В случаите, когато същите са ползвани, но за период по-малък от 2 месеца, бащата/осиновителят има право на отпуск за разликата между 2 месеца и ползвания отпуск.

Това са нови правила, въведени в Кодекса на труда и Кодекса на социалното осигуряване, които са в сила от 1 август 2022 г. На такъв отпуск по бащинство имат право и бащи, и осиновители, като се изисква работодателят да бъде уведомен поне 10 дни предварително. Законодателят предвижда възможност този отпуск да се ползва наведнъж или на части.

Основания за прекратяване на отпуск по бащинство

Основания за прекратяване на отпуснатия отпуск по бащинство настъпват в следните случаи:

  • когато бащата престане да живее в едно домакинство с майката;
  • при прекратяване на брак с майката, с влязло в сила решение;
  • когато детето бъде дадено за осиновяване или настанено в приемно семейство или в детско заведение на пълна държавна издръжка;
  • когато детето почине.

Бащата има задължението да информира писмено работодателя си за настъпилото събитие, за да бъде прекратен отпускът. 

obezshtetenie pri bashtinstvo - myj s pari

Парично обезщетение

От правото на парично обезщетение могат да се възползват бащите, които са осигурени за общо заболяване и майчинство в продължение на поне 12 месеца към началото на отпуска. 

Докато право на отпуск имат само работещите на трудов договор, право на обезщетение имат и самоосигуряващите се лица. За тях обаче се изисква и през периода на обезщетението да не упражняват трудова дейност като самоосигуряващо се лице. 

Изчисляване размера на обезщетението

Редът за изчисляване на паричните обезщетения се определя от Министерски съвет с наредба. 

Паричното обезщетение се изчислява на дневна база и в размер 90 на 100 от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. При самоосигуряващите се лица за база се ползва среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени вноски последните 24 месеца.

Следва да се вземе предвид, че дневното парично обезщетение не може да надвишава среднодневното  нетно парично обезщетение и затова се съпоставя с него. Дневният размер на обезщетението е по-малката от двете величини. Обезщетението обаче  също така не може да е по-малко от минималната дневна заплата за съответния период, която също се взима предвид. 

Изплащане на обезщетението

Обезщетение се изплаща в случаите, в които не се ползва отпуск или той бъде прекъснат. Обезщетението се изплаща в срок от 10 работни дни от постъпване в НОИ на необходимите данни съгласно Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения. Когато са за период над един месец, се изплащат на месечна база в срок от 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. 

ehr-demo

Още полезни статии:

Майчинство – право на ползване, продължителност, изчисляване, изплащане

Отпуск по майчинство от баба или дядо

6 Съвета за връщане на работа след отпуск по майчинство