Сключване на ТД с граждани извън ЕС

Сключване на трудов договор с граждани извън ЕС

Живеем във времена, в които квалифицирани работни кадри се намират все по-трудно и често се налага да излезем извън границите на собствената си държава. Благодарение на дигитализацията, работата от разстояние вече е удобство и предимство както за служители, така и за работодатели. Наемането на служители от държави, членки на ЕС напоследък се наблюдава все по-често. Какви са обаче законовите специфики, когато искаме да излезем извън границите на Европа. В статията ви споделяме всичко, свързано със сключването на трудов договор с граждани извън ЕС.

Условия за сключване на трудов договор

В много отношения изискванията за сключване на трудов договор с лица от трети страни са същите като при сключване на ТД с граждани на ЕС. Основното затруднение обаче е, че гражданите извън ЕС трябва да пребивават на законово основание на територията на България. 

ТД с граждани на държави в Европа

Следва да се отбележи, че въпреки че не са членки на ЕС, гражданите на Норвегия, Лихтенщайн, Исландия, Андора като членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Конфедерация Швейцария се ползват със същия облекчен режим като този на държавите членки на ЕС, като са им гарантирани равен достъп до българския пазар и равно третиране. 

Всички правни уредби са упоменати в закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ и Правилника за неговото приемане /ППЗТМТМ/, като те предвиждат различен режим и различни процедури за достъп до пазара на труда в България, в зависимост от вида заетост, която ще се упражнява. 

Разрешение за пребиваване

Гражданите, които искат да сключат ТД с фирма в България трябва да имат издадено от Министерство на вътрешните работи разрешение за пребиваване или разрешение за пребиваване и работа, в което се включва и становище от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. 

Това положително становище се базира на основанието на лицето за достъп до пазара на труда – Единно разрешение за пребиваване и работа /ЕРПР/, Разрешение за сезонен работник /РСР/ или Разрешение за преместване на лице по вътрешнокорпоративен трансфер /ВКТ/. Когато се извършва ВКТ, работодателите, които са установени в трети страни, задължително уведомяват изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ преди да започне предоставянето на услугите. 

Разрешение за работа

Възможна е хипотеза, в която първо Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта да издаде разрешение за работа /РР/ или разрешение за извършване на дейност на свободна практика /РСП/ и на базата на тях да бъде издадено разрешение за пребиваване от Министерството на вътрешните работи.

Срок на разрешението

Следва да се съобрази, че има въведен максимален срок, за който се издават всички тези разрешения и той е 3-годишен. Когато е налице трудов договор за по-кратък период, разрешението се издава за периода на договора.

Тези изисквания не се прилагат, когато:

  • лицето има издадено разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване на територията на страната според Закона за чужденците в Република България; 
  • лицата имат предоставено право на убежище или международна закрила в страната;
  • трудовият договор се сключва за сезонна сезонна заетост в срок до 90 дни.

Важна специфика за работодателите е, че наемането граждани от трети държави се допуска в случай, че общият брой на такива лица с разрешение за продължително пребиваване на трудов договор, при съответния работодател за последните 12 месеца, не надвишава 20 на сто. За малките и средни предприятия – 35 на сто.

Също така работодателят има задължение да получи разрешение или да уведоми компетентните власти, в съответствие с изискванията на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). В противен случай, ако контролните органи установят полагането на труд от чужденец – гражданин на трета държава на територията на страната, работодателят ще подлежи на санкция по реда и в размерите, установени в ЗТМТМ.

Осигуряване

При граждани на трети държави определящият фактор за това дали подлежат на здравно осигуряване в НЗОК е дали имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. Само за тези лица, които имат такова разрешение, работодателят е длъжен да внася здравни осигуровки. 

Изключение от това правило на база двустранни споразумения има въведено за граждани на Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора и Република Албания.

Сключване на трудов договор по електронен път

Както вече споменахме, условията за сключване на ТД с чужденци извън ЕС са сходни с тези на членовете на ЕС и на ЕИП. Трудовият договор може да бъде сключен чрез използване на система за електронно създаване и съхраняване на документи, които ще бъдат включени в трудовото досие на работника или служителя. Системата следва да отговаря на нормативните изисквания на Кодекса на труда и Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Използването на такава система позволява създаването и съхраняването на всички необходими документи, свързани с трудовите правоотношения, в електронен формат. Това значително улеснява процеса по наемане включително обмяна на документи и тяхното подписване, особено когато лицето ще извършва работа в град, различен от този, в който е седалището на фирмата.

Още полезни статии по темата:

Трудов договор за дистанционна работа от чужбина

Сключване на трудов договор с чужденец – гражданин на ЕС

Трудов договор през Интернет? Не го правете преди да прочетете това