instruktazh - ehr

Видове инструктаж на работното място

Провеждането на инструктаж е едно от задълженията, които работодателят има към своите работници и служители. В тази статия ще ви запознаем с видове инструктаж, които са регламентирани в закона и спецификите на всеки един от тях.

Според Законът за здравословните и безопасни условия на труд, провеждането на инструктаж помага за безопасността и здравето при работа. 

Инструктажите на работното място могат да бъдат разделени в две основни категории – според съдържанието и според момента на провеждане.

1.Видове инструктаж според съдържанието

  • Инструктаж на работното място, който е насочен към конкретните задачи и работни процедури. Той се провежда преди на работника или служителя да му бъде възложена самостоятелна работа.
  • Инструктаж за безопасност и здраве при работа.

Условията и реда за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са регламентирани с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

2.Видове инструктажи спрямо момента на провеждане

Спрямо момента, в който се провеждат, инструктажите на работното място могат да се разделят на начален, периодичен, ежедневен и извънреден. Важно е и да се следват утвърдените от закона образци и по-конкретно тези по чл. 11, ал. 5 от Наредбата. 

Начален инструктаж

Началният инструктаж се провежда при постъпване на работа. Това е може би най-важният от инструктажите, тъй като работниците и служителите за първи път се запознават с основните правила и изисквания по безопасност на работата в предприятието. 

Всъщност тук на работника или служителя се обяснява и вида и характера на извършваната работа, както и специфичните опасности и рискове, които я съпровождат.

Провеждането на начален инструктаж трябва да се документира чрез издаването на служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в трудовото досие (електронно или хартиено) на служителя или работника.

Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж цели да допълва знанията на работещите и да ги поддържа. Затова е необходимо да се провежда поне веднъж на три месеца, когато става въпрос за работници или служители, работещи дейности с висок производствен риск. За всички останали е необходимо да се провежда поне веднъж годишно, с изключение на случаите, където с нормативен акт е предвидена друга периодичност на този вид инструктажи.

Ежедневен инструктаж

Тук става въпрос за един по-специфичен инструктаж. Той се провежда за работещи, които са пряко заети в дейности с висок производствен риск. Това включва не само хора, работещи в подземни обекти, мини и кариери, но и такива ангажирани в железопътния транспорт и международния автомобилен транспорт, например.   

Извънреден инструктаж

Извънреден инструктаж се провежда в случаи, специално определени от закона, когато извънредни обстоятелства налагат това. Като например след всяка трудова злополука на работното място или установена професионална болест.   

Такъв инструктаж се провежда и след пожар, промишлена авария и природно бедствие, както и когато са констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по БЗР. Може да се проведе и при по предписание на контролен орган. 

Извънредния инструктаж задължително се провежда, когато има промяна в работното място или организацията на работата, както и когато се променят технологичните процеси, които се използват или се въвеждат нови машини и съоръжения. За служители или работници, отсъствали от работа над 45 дни, също се провежда извънреден инструктаж. 

Във всеки един момент работодателят може да прецени, че е необходимо да проведе извънреден инструктаж, ако цялостната ситуация и условията в предприятието налагат това. Например, ако се провеждат ремонти дейности или допълнителни дейности, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа. 

Заключение

В обобщение, работодателите имат сериозни задължения към условията на труд и най-вече осигуряването на безопасността и здравето на служителите по време на работа. Затова и законът е предписал да се провеждат множество инструктажи по БЗР, като същите трябва и да бъдат документирани. 

За улеснение, служебните бележки за проведен инструктаж могат да бъдат издавани, споделяни, подписвани и съхранявани онлайн в електронното трудово досие на всеки работник или служител

ehr - demo

Още полезни статии:

Срок на съхранение на документите в трудовото досие

Какво трябва да знаете за съхранението и обработката на трудови досиета