Maika s dete

Майчинство – право на ползване, продължителност, изчисляване, изплащане

България се слави с най-дългото по продължителност майчинство в света. Как обаче изглежда това от финансова гледна точка? Какво право на обезщетение имат майките, докато се грижат за децата си? На какви финансови средства може да разчита семейството в този момент? В тази статия ще разгледаме правото на ползване на майчински, тяхната продължителност, както и начините за изчисляване и изплащане.

Кога и за колко време могат да се ползват майчински?

При настъпване на осигурителния риск „майчинство“, осигурената майка има право на два основни вида парични обезщетения. Първият е „обезщетение при бременност и раждане“ и се изплаща в срок от 410 календарни дни. Вторият е „обезщетение за отглеждане на малко дете“ и се изплаща до навършване на 2-годишна възраст на детето. 

За да се ползва който и да е от двата, е необходимо осигуреното лице да има поне 12 месеца осигурителен стаж за този осигурителен риск. Както и да им е разрешен съответният вид отпуск.

В случай, че майката реши да се върне на работа след навършване на 6–месечна възраст от детето и не прехвърли остатъка от отпуска си на бащата или бабата или дядото на детето, има право на парично обезщетение за остатъка от периода до 410 дни.

Може ли да се работи по време на майчинството?

Важно е да се отбележи, че има няколко варианта, в които майката може да работи, докато получава майчински. 

raboteshta maika

Майчинство на граждански договор

Най-разпространено е полагането на труд без трудово правоотношение или по т.н. граждански договор. Според регулацията на тези отношения в чл.4 от КСО лицата, работещи по граждански договор, нямат задължение да се осигуряват за общо заболяване и майчинство, затова няма взаимоизключващи се права. 

Майчинство при регистриране на собствена фирма

Сходна е ситуацията, когато майката по време на майчинство регистрира собствена фирма, но подаде декларация до НАП, че желае да се осигурява само за фонд „Пенсии“. В този случай също няма конфликт между отделни права на осигуряване за едно и също основание и няма проблем да продължи да получава обезщетение. Майката също така може да реши да се върне на работа след навършване на 6-месечна възраст от детето и да прехвърли остатъка от полагащото ѝ се майчинство.

Майчинство при втори трудов договор

Възможно е, също така, майката да продължи да получава майчински, дори и да започне работа по втори трудов договор. Това е допустимо след 135-тия ден на майчинството, тоест за периода, в който няма издадени актове от здравни органи. По това ново правоотношение не се ползва обезщетение от лицето, а обезщетението за отглеждане на малко дете се изплаща в пълен размер от работодателя, който е разрешил този отпуск.

Изчисляване на размера на обезщетението

Майчинските се определят на дневна база и са в размер 90 на 100 от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Обезщетението по майчинство се определя по реда на чл. 41 КСО и не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. 

Съществува една по-особена хипотезата, когато лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство на повече от едно място, по различни правоотношения. В този случай обезщетение по чл. 50а КСО е 50 на сто от съответните пропорционални части. Възможно е, също така, по едното правоотношение да се ползва отпуск, а по другото – обезщетение. Релевантно за определяне на размера на обезщетението е това правоотношение, по което се осъществява трудова дейност.

Важно е също така да се знае, че при придобиване на право на парично обезщетение за следващо дете, през периода на изплащане на някое от гореспоменатите обезщетения, размерът на обезщетението за това дете е равен на размера за обезщетение на предходното дете, ако това е по-изгодно за лицето. 

zaplata

Изплащане на обезщетението

Паричното обезщетение е за срок от 410 дни, но 45 от тях задължително са преди раждането. Когато  лицето към началото на отпуската е осигурено за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение, на него му се изплаща отделно обезщетение по всяко от правоотношенията, но в пропорционални части. Поради което, ако работи при различни работодатели, следва да предостави на всеки от тях отделни екземпляри от болничните листове за бременност и раждане, както и отделяни заявления-декларации. 

Обезщетението се изплаща в 10-дневен срок от постъпване в НОИ на необходимите данни съгласно Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения. Когато обхващат повече календарни месеци – до 5 дни след изтичане на месеца. Законодателят също така е предвидил възможност, ако правоимащото лице живее в държава членка на ЕС или друга държава, с която България има договор за износ на парични средства – обезщетението се изплаща по банкова сметка.

ehr-demo

Още полезни статии по темата:

Бащинство – право на ползване, продължителност, изчисляване, изплащане

Отпуск по майчинство от баба или дядо

Tрудов договор – видове според продължителността му