otpusk-vidove-prehvyrlyane

Допълнителен платен отпуск и прехвърляне на неизползван от минали години

Кои са видовете платен годишен отпуск? Кога на служителите се полага ползване на повече дни почивка и какви са условията за прехвърляне на неизползван отпуск от минали години?

Трудовото законодателство гарантира, че всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. По закон (чл. 155, ал. 4 от КТ) работникът или служителят има право на основен платен годишен отпуск в пълен размер, който е не по-малко от 20 работни дни за календарната година. Има обаче случаи, в които се полагат и допълнителни дни. Те се ползват под формата на допълнителен и удължен годишен отпуск. Ето какви са условията, за да е налице такъв.

Допълнителен платен годишен отпуск

Кодекса на труда предвижда допълнителен годишен отпуск за някои групи хора, чието естествено на работата е по-трудно. 

  • Отпуск за работници или служители, които работят при специфични условия и рискове за живота и здравето

Когато тези специфични условия и рискове не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, то работещите в тях служители, имат право на допълнителен отпуск. Необходимо е обаче да са извършвали тази работа в продължение на поне 6 месеца с нормална продължителност на работното време. Работодателят определя с писмена заповед кои работници и служители имат право на този отпуск, като преди това задължително провежда консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците.

  • Отпуск при ненормиран работен ден

Хората работещи при ненормиран работен ден също имат право на допълнителен платен годишен отпуск. Като размерът на допълнителния отпуск за всяка една от групите работници или служители според чл. 156 от Кодекса на труда трябва да е не по- малко от 5 работни дни. Тоест, има установен минимален размер на този отпуск, но не и максимален.

  • Отпуск за работници и служители със загуба на слух и/или зрение

Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители с пълна загуба на слух или с пълна загуба на зрение, независимо от вида работа. Важно е обаче този отпуск да се разграничава от правото на удължен годишен отпуск на лицата с  трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, които се ползват с  основен платен отпуск в размер на поне 26 работни дни. Това е специална разпоредба и за да се ползват от нея лицата трябва да имат установена трайно намалена работоспособност с решение на НЕЛК/ТЕЛК. 

Колективно споразумение за допълнителен отпуск

По-интересната хипотеза е залегнала в чл. 156 а от Кодекса на труда. Той предвижда, че с колективен или индивидуален трудов договор могат да бъдат уговорени по-големи размери на отпуските

Тоест, въпреки че в голяма степен в трудовите правоотношения, работодателят определя начина и условията на полагане на труд, предвидена е възможност работникът или служителят при постъпване на работа да договори по-дълъг платен годишен отпуск. Това може да стане и по-късно с допълнение към индивидуалния трудов договор.  

Освен това, за работниците в определена организация или отрасъл може да се постигне колективно споразумение. Като по този начин те получават възможността да се ползват от допълнителен платен годишен отпуск. 

Удължен годишен отпуск

Законодателят предвижда, че определени категории работници и служители, могат да се ползват от удължен годишен отпуск. Кои са тези категории определя Министерски съвет в Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). 

Обикновено това са различни педагогически служители, артистичният и художествено-технически персонал в театрите, циркове и др.; определени длъжности на изпълнителната власт, народни представители; работници и служители на гражданското въздухоплаване; хора, ангажирани в редколегиите на всекидневния печат като редактори и репортери. 

Удълженият годишен отпуск се включва към основният платен годишен отпуск.

Неизползван отпуск от минали години

Съгласно чл. 173, ал.5, изр. 1 КТ работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Това е поради специфичното предназначение на това основно право, а именно възстановяване на изразходваната работна сила. 

Предвидено е обаче, че ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година по реда на чл.176 КТ. В този случай е важно на работника или служителя да се осигури ползването на не по-малко от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск. Тоест, не е възможно тази година да не ползваме никакъв отпуск, а на следващата – двоен. 

Отлагане и прехвърляне на отпуск

Хипотезите, при които може да се отложи ползването на годишният платен отпуск са само две – от работодателя, поради важни производствени причини или от работника или служителя по негово искане, но със съгласието на работодателя. 

В случай че служителят желае да прехвърли част от платения си отпуск за следваща година, той трябва изрично да договори прехвърлянето му с работодателя си.

Законът предвижда, че в този случай отпуска трябва да се ползва не по-късно от първите 6 календарни месеца, считано от календарната година, за която се полага. Възможно е да има случаи обаче, при които това не е възможно, ако работодателят не е позволил ползване на отпуск в този период. Например при сезонност в бизнеса или при изпълнение на проект с краен срок. Според разпоредбата на чл. 176, ал.3 КТ, в този случай на работника или служителя се позволява сам да определи времето на ползването му. Следва обаче да уведоми писмено работодателя за решението си.

Подаване на искане за отпуск

Без значение дали бизнесът има практика за работа от разстояние или не, има съвременни и удобни решения, които позволяват подаването на искане за отпуск от служител и съответно одобряването му от работодател, да се извършва онлайн.

Едно такова решение е eHR.bg – система, която отговаря на всички нормативни изисквания и която гарантира, че всички електронните документи имат правната сила на хартиените.

eHR разполага със специално разработен за целите на бизнеса модул “Отпуски”, чрез който онлайн могат да бъдат подавани и одобрявани молби за отпуск. Също така изчисляването на оставащи дни неизползван отпуск се случва автоматично и за удобство има и календар за управление на отпуските, синхронизиран между работодатели и служители.

Използването на системата спестява време за всяка една от страните, позволява да се проследяват използваните и оставащи дни отпуск и тяхното разпределение много по-лесно и удобно.

ehr-demo

Още полезни статии:

Платен отпуск за работещите от разстояние

Определяне на платения годишен отпуск

Хибриден модел на работа