obezshtetenie neizpolzvan otpusk

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Ако при напускане или освобождаване на работник или служител той има неизползван годишен отпуск, обезщетение за оставащите дни се дължи винаги, независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор.

Кога служителят има право на обезщетение за неизползван отпуск?

Спрямо чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ): „При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност.“ Можем да обобщим, че за да се получи обезщетение, е необходимо да са налице следните три предпоставки:

  • прекратяване на трудовия договор;
  • наличие на неизползван платен годишен отпуск;
  • правото на ползване на платен годишен отпуск да не е погасено по давност. То се погасява, когато отпускът не е използван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага.

Право на обезщетение има и работник или служител останал без работа поради освобождаване и при незаконно уволнение. Във втория случай обезщетение се дължи за времето, в което служителят или работникът е останал без работа – за целия период от датата на прекратяване на трудовия договор до датата на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на уволнението. 

Особеност:

Не се дължи обезщетение при смяна на работодателя по реда на чл. 123 КТ. Реално в този случай правоотношенията на работниците и служителите се запазват във вида, в който са били преди преустройството или промяната (т.е. техния трудов договор не се прекратява), поради което липсва основание за изплащане на обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ.

Колко дни трудов стаж са необходими, за да се получи обезщетение?

Според Кодекса на труда, право на обезщетение по чл. 224 има всеки работник или служител, който има поне един месец трудов стаж. За целта трябва да е прослужил поне половината от работните дни за месеца. Тоест обезщетението се дължи дори и когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение за работника или служителя още не е възникнало право на отпуск. 

За да се получи обезщетение обаче е важно правото на ползване да не е погасено по давност. Сроковете се определят по общите правила на Закона за задълженията и договорите за погасителна давност.

Изчисляване размера на обезщетението за неизползван отпуск

Размерът на обезщетението се изчислява към деня на прекратяване на трудовото правоотношение. За основа се използва брутното трудово възнаграждение за последния календарен месец преди прекратяване на договора, като преценка се прави на среднодневна база. Изисква се също в месеца, който се ползва за база, работникът или служителят да е отработил най-малко 10 работни дни. 

Законът не допуска обезщетението да се прихваща с други обезщетения. Например, ако работникът или служителят не е спазил срокът на предизвестието и дължи обезщетение на работодателят за това, работодателят не може да направи приспадане със собственото си задължение за обезщетение за неизплатен платен годишен отпуск. Императивна забрана за прихващане е залегнала в разпоредбата на чл. 178 КТ.

Данъци и осигуровки 

Върху правото на обезщетение работодателят удържа 10% данък по ЗДДФЛ. Осигуровки върху обезщетението по чл. 224 КТ не се дължат.

Изплащане на обезщетение при смърт на работника или служителя

В случай че настъпи смърт на работника или служителя, обезщетението  за оставащи дни неизползван отпуск следва да се изплати на неговите наследници. В този случай е необходимо те да изпратят покана към работодателя, в която да приложат удостоверение за наследство.

Отказ за изплащане на обезщетението за неизползван отпуск

При неизпълнение от страна на работодателя на задължението му да изплати обезщетение, работникът или служителят има право да си търси правата по съдебен ред. Това става с предявяването на иск пред съда, който може да бъде предявен в рамките на 3 години от датата на прекратяване на трудовия договор. 

Необходимо е, точно с оглед на такива съдебни спорове, работодателя да води отчетност за използваните дни платен годишен отпуск. Също така той трябва да съхранява всички документи, които имат касателство по конкретния спор в трудовото досие на работника или служителя, което може да бъде както на хартия, така и в електронен формат. Именно документите в досието могат да послужат като доказателство за възникналите трудовоправни отношения между работодателя и служителя през времето, в което той е бил назначен като такъв.

ehr-електронни-трудови-досиета

Още статии по темата:

Определяне на платения годишен отпуск

Платен отпуск за работещите от разстояние

Допълнителен платен отпуск и прехвърляне на неизползван от минали години