Инструктаж на работното място – задължения и документи

Кой може и трябва да провежда инструктаж на работното място? На кои лица се провежда инструктаж по безопасност на здравето при работа (БЗР)? Какви задължения имат работодателят и служителите и кои са всички необходими документи? 

Кой провежда инструктаж

Според Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите се извършват от длъжности лица, като към тях има определени изисквания. 

По-конкретно това могат да бъдат физически или юридически лица, с предмет на дейност обучение; висши училища, професионални училища и др., както и самите работодатели, при спазване на изискванията на наредбата. Изискванията от своя страна включват наличие на необходимото за целта образование, както и производствен опит. 

При определяне дали тези изисквания са изпълнени, се съобразяват характера на работата, съществуващите професионални рискове и конкретните условия на работното място, за което ще се провежда инструктаж. 

Изисква се също така образователно-квалификационна степен, не по-ниска от „бакалавър“, съгласно Закона за висшето образование.

На кои лица се провежда инструктаж по БЗР

На инструктаж по безопасност на здравето при работа (БЗР) подлежи всеки работещ. Този инструктаж не зависи нито от срока на договора, нито от продължителността на работното време. 

На инструктаж подлежат и командировани работници и служители и такива, на които се осигурява временна заетост. Поради естеството и важността на този инструктаж, той задължително се провежда на всички лица, които посещават производствените звена на предприятието, независимо от дали работят там или не.

Инструктажът се провежда преди на работника или служителя да му бъде възложена самостоятелна работа.

Задължения на работодателя

В зависимост на цялостната ситуация в предприятието и особеностите на работата, работодателят работодателят има задължение да определи цялостната организация на провеждане на инструктажите. 

Това трябва да стане в писмен вид и да включва информация за видовете обучения и инструктажи и лицата, които ще провеждат обученията и инструктажите, както и тези, които ще участват в тях. 

Когато става въпрос за обучения и инструктажи по БЗР, същите са изцяло за сметка на работодателя. Следва също да се отбележи, че тези обучения и инструктажи се провеждат в работно време и са част от него. 

Документи

Когато се провежда инструктаж на работници и служители, чиято работа е свързана с дейности, застрашаващи здравето и живота им или лицата работят с машини и други технически съоръжения, които създават подобна опасност, освен основния инструктаж, се провежда и такъв по БЗР. 

Работодателят има задължение да определи работните места и учебната програма, както и да проведе обучение и изпит. В досието на служителя се съхранява изпитния протокол. Този документ е от особено значение, защото работниците и служителите се допускат до самостоятелна работа, само след успешно положен изпит.

При провеждането на начален инструктаж съгласно чл.12 от Наредбата, се издава служебна бележка за начален инструктаж, която се съхранява в личното досие на работещия, което може да е както електронно трудово досие, така и на хартия.

Инструктираните работници и служители се допускат до самостоятелна работа, след като водещият инструктажа удостовери с подпис в съответната книга за инструктаж, че такъв им е направен успешно.

Съгласно чл.9 от Наредбата, работодателят има задължение да съхранява документацията, свързана с провежданите обучения и инструктажи за срок не по-малък от 5 години. Именно затова е важно съхраняването да е в удобна форма, каквато възможност предоставя системата за електронни трудови досиета на eHR

ehr-електронни-трудови-досиета

Още полезни статии:

Видове инструктаж на работното място

Оценка на риска във връзка с безопасността и здравето при работа

Длъжност, характер на работа и длъжностна характеристика