Трудова злополука - разследване

Настъпване на трудова злополука – Действия и разследване

Трудовата злополука е един от най-често срещаните осигурителни рискове. Въпреки че за него е налице задължително осигуряване, често то не покрива целият размер на настъпилите вреди и се налага работодателят също да изплаща обезщетение. 

Вече ви разказахме подробно какво обезщетение се дължи и от кого, както и как се определя дали е налице трудова злополука и какви задължения имат работодателя и пострадалият. В тази статия ще навлезем в дълбочина на всяка една от предпоставките, които длъжностното лице към ТП на НОИ взима предвид при преценката дали е налице трудова злополука, както и какви конкретни действия трябва да се предприемат след такава.

Ако сте пропуснали предходните две статии по темата, споделяме ви удобни връзки към тях: Трудова злополука (чл. 55, ал. 1) и Кога е налице трудова злополука?

Какво да правим при трудова злополука

Според правната уредба, залегнала в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (НУРРОТЗ) първата стъпка е да се уведоми незабавно ръководителя на осигурителя. На практика обаче най-важно е да се вземат мерки за оказване на първа долекарска помощ. Като при необходимост трябва да се извика и бърза помощ с обаждане до телефон 112. Също така е важно да бъде обезопасено мястото като се ограничи достъпа на лица. В случай че е налице злополука, която е довела до инвалидност или смърт, или увреждане на повече от трима работещи, трябва да се сигнализира и в полицията

Задължително трябва да се подаде информация и към ТП на НОИ.  Информацията трябва да включва следните данни: 

  • име на фирмата, ЕИК и адрес на обекта; 
  • три имена на пострадалия, длъжност и ЕГН; 
  • възможно най-подробна информация какво се е случило; 
  • три имена и длъжност на лицата, които са преки и непреки свидетели, както и на лицето оказало първа помощ в случай, че има такова. 

Вътрешно разследване при трудова злополука

Според закона, злополуката се декларира в НОИ до 3 работни дни от узнаване за нейното настъпване от ръководителя и упълномощено от него лице. Според чл.2, ал.2 от НУРРОТЗ обаче следва, преди това да с направи вътрешно разследване, като неговата цел е да се изяснят обстоятелствата около злополуката. 

Разследването се извършва от комисия, назначена със заповед на работодателя. В състава ѝ следва да се включат длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, представител на службата трудова медицина, както и представител на работниците и служителите от комитета по условия на труда. В случай че има длъжностни лица на ръководни функции, които имат отношение към мястото и/или характера на злополуката, те също се включват в комисията.

Провеждане на разследването

Пострадалият или негов представител имат право да присъстват при разследването на злополуката. Такова право е предвидено и за работник или служител от същата професия, член на семейството на пострадали, както и за представител на синдикалната организация, в която членува пострадалия и за представител на работниците от комитета или групата по условия на труд. Задължение на работодателят е да осигури на пострадалото лице пълноценно да участва в провеждащото се разследване.

Резултати от разследването

Резултатите от разследването се оформят в протокол, към който се прилагат и писмени показания на свидетели на злополуката. Събирането на писмени показание е важна стъпка в установяване на това какво точно се е случило. При възможност такива показания трябва да се съберат от поне трима свидетели (в случай, че има толкова), от пострадалия, както и от прекия ръководител и лицето, оказало първа помощ. 

Следва да се има предвид, че няма нормативни изисквания какво точно да се съдържа в тези показания. Хубаво е обаче, ако са посочени данни на лицето – три имена, ЕГН, както и кога са дадени показанията (дата и час), то тяхната достоверност да е установена с подпис на лицето.

Протоколът като финален документ на това разследване е от ключово значение. За ваше улеснение, той може да се съхранява и в електронен формат, в дигиталното трудово досие на пострадалия служител, чрез системата на eHR.

ehr-електронни-трудови-досиета

Разследване от НОИ

При съмнения за трудова злополука, информация се подава към НОИ, откъдето провеждат тяхно разследване. Важно е да се отбележи, че то не заменя вътрешното разследване в предприятието. 

В случай че се прецени, че действителност е налице трудова злополука, тази информация се съхранява за срок от поне 5 години в регистър, специално изготвен от осигурителя. Данни за трудовата злополука се включват и в информационната система за трудови злополуки, поддържана от НОИ.

Още полезни статии:

Инструктаж на работното място – Задължения и документи

Видове инструктаж на работното място

Трудова злополука чл, 55, ал. 1

Кога е налице трудова злополука