domashen ofis

Работно време при работа от разстояние

Характерните особености на работата от разстояние, която е свързана с използване на телекомуникационни технологии и чието извършване е извън помещенията на работодателя, води до определяне на някои различия при организацията на работното време. Те са регламентирани в глава пета, раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ)

При този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори. По този начин работодателят задължава в определен период работника или служителя да е онлайн и да извършва своята работа чрез непосредствена свързаност. Тези часове могат да са както за изпълнение на конкретни задачи (например за онлайн срещи с клиенти или за презентации на продукти и услуги), така и за вътрешни работни срещи с други членове на екипа, които работят по общ проект при работодателя. 

Извън определения период на задължително присъствие работникът или служителят има право сам да организира своето работно време. Важно е да се има предвид, че работещите от разстояние сами организират почивките си, съобразявайки се с изискванията на КТ, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 1 от КТ). За да се гарантира законосъобразното ползване на почивки е подходящо работодателят предварително да е запознал работника или служителя с необходимата продължителност на всеки от видовете почивки. Също така трябва да е съобразил продължителността на задължителното присъствие с минималните периоди на почивка.

С индивидуалния трудов договор може изрично да се предвиди възможността за полагане на извънреден труд, нощен труд и труд по време на национални празници. В случай, че това не е уговорено, работодателят няма да има основание да организира работата по начин, който предвижда полагането на един от изброените видове труд. Следва да се има предвид, че при полагане на извънреден и труд и труд през официални празници с индивидуалния трудов договор могат да се уговори и размерът на дължимото възнаграждение, което обаче не може да е по-малко от размерите предвидени в чл. 262, ал. 1 от КТ за извънреден труд и в чл. 264 от КТ за работа през дни на официални празници. При полагане на нощен труд се дължи допълнително трудово възнаграждение, което не може да е по-малко от предвиденото в чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя (чл. 107л, ал. 5, изр. 1 от КТ). Поради това, преди да организира работата от разстояние, работодателят следва да е утвърдил и предоставил на работниците и служителите образец, който да позволява отчитането на отработеното време. По този начин се гарантира и контролът върху изпълняваната работа и се избягва възможността за възникване на трудови спорове. Работникът или служителят има задължението да отчита своето отработено време, като се съобразява с уговорената продължителност в трудовия договор и регламентираното от работодателя разпределение, включително и по отношение на почивките. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните, които вписва относно отработеното време в образеца, предоставен му от работодателя. За избягване на спорове между страните документът, с който се отчита отработеното време, следва да се предава на хартия или да е част от електронно трудово досие на работника или служителя.