domashen ofis

Работно време при работа от разстояние

Пандемията наложи много промени в света на бизнеса, към които фирмите трябва да се адаптират, ако искат да продължават да се развиват. Работата от разстояние е нещо все по-често срещано и предпочитано от повечето служители и дори работодатели. За да бъде ефективна обаче е необходимо да се поставят правила и законови рамки, които да регулират този тип взаимоотношения между служител и работодател. В статията ще разгледаме по-подробно условията за работно време при работа от разстояние.

Задължения на работодателя

Характерните особености на работата от разстояние, която е свързана с използване на телекомуникационни технологии и чието извършване е извън помещенията на работодателя, води до определяне на някои различия при организацията на работното време. Те са регламентирани в глава пета, раздел VIII „б“ от Кодекса на труда (КТ)

При този вид работа работодателят изрично определя времето, през което работникът или служителят има задължение да е на разположение за осъществяване на комуникационна връзка със самия работодател или с неговите търговски партньори. По този начин работодателят задължава в определен период работника или служителя да е онлайн и да извършва своята работа чрез непосредствена свързаност. Тези часове могат да са както за изпълнение на конкретни задачи (например за онлайн срещи с клиенти или за презентации на продукти и услуги), така и за вътрешни работни срещи с други членове на екипа, които работят по общ проект при работодателя. 

Права на служителя

Извън определения период на задължително присъствие работникът или служителят има право сам да организира своето работно време. Важно е да се има предвид, че работещите от разстояние сами организират почивките си, съобразявайки се с изискванията на КТ, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 1 от КТ). За да се гарантира законосъобразното ползване на почивки е подходящо работодателят предварително да е запознал работника или служителя с продължителността на всеки от видовете почивки. Също така трябва да е съобразил продължителността на задължителното присъствие с минималните периоди на почивка.

Специфики при полагане на нощен и извънреден труд

С индивидуалния трудов договор може изрично да се предвиди възможността за полагане на извънреден труд, нощен труд и труд по време на национални празници. В случай че това не е уговорено, работодателят няма да има основание да организира работата по начин, който предвижда полагането на един от изброените видове труд.

При полагане на извънреден, нощен и труд през официални празници, с индивидуалния трудов договор, може да се уговори и размерът на дължимото възнаграждение, което обаче не може да е по-малко от размерите предвидени в чл. 262, ал. 1 от КТ за извънреден труд и в чл. 264 от КТ за работа през дни на официални празници.

Отразяване на отработеното време

При полагане на нощен труд се дължи допълнително трудово възнаграждение, което не може да е по-малко от предвиденото в чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Действително отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя (чл. 107л, ал. 5, изр. 1 от КТ). Поради това, преди да организира работата от разстояние, работодателят следва да е утвърдил и предоставил на работниците и служителите образец, който да позволява отчитането на отработеното време. По този начин се гарантира и контролът върху изпълняваната работа и се избягва възможността за възникване на трудови спорове.

Работникът или служителят има задължението да отчита своето отработено време, като се съобразява с уговорената продължителност в трудовия договор и регламентираното от работодателя разпределение, включително и по отношение на почивките. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните, които вписва относно отработеното време в образеца, предоставен му от работодателя. За избягване на спорове между страните документът, с който се отчита отработеното време, следва да се предава на хартия или да е част от електронно трудово досие на работника или служителя.

ehr-demo

Още полезни статии:

Платен отпуск за работещите от разстояние

Хибриден модел на работа

5 Съвета за приобщаване на нови служители работещи от разстояние