7 nachina za osiguryavane na bezopasni usloviya na trud

7 Начина за осигуряване на безопасни условия на труд при COVID-19

В много фирми и предприятия е невъзможно извършването на дистанционна работа, както поради характерните особености на дейността (например в производствените предприятия, където работата е свързана с използване на обемни машини), така и поради други фактори, ограничаващи възможността за работа от вкъщи (например поради необходимост от обслужване на клиенти на живо или поради липса на възможност за осигуряване на сигурни канали за комуникация). 

Поради това трябва да бъдат предприети мерки за намаляване на риска от заразяване със SARS-COV-2 в рамките на офиса или помещенията му. Споделяме ви 7 начина, по които да осигурите безопасни условия ан труд в условията на COVID-19.

1. Предварителна проверка

Първата стъпка за осигуряване на безопасни условия на труд е да се направи предварителна проверка на състоянието на работниците и служителите преди да влязат в офиса или помещението, в което извършват своята дейност.

Това може да се постигне чрез организация на входа на съответния обект, така че да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). 

В случаите, когато е установено наличието на лице с гореспоменатите симптоми, прекият ръководител трябва незабавно да изпрати лицето за преглед от здравните органи. За да се избегнат спорове и неблагоприятни последици за работодателя е добре отстраняването от работа да се извърши с писмена заповед, в която да са описани обстоятелствата довели до това решение. Заповедта се издава на основание чл. 199, ал. 1 от Кодекса на труда.

Ако медицинският специалист установи заболяване, той издава болничен лист (по реда и при условията определени в Наредбата за медицинската експертиза). За периода на отпуска за временна неработоспособност работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, в т.ч. да му възлага и извършване на каквато и да е друга работа. Ако здравните органи установят, че лицето е работоспособно, работодателят е длъжен да го допусне до работа, в противен случай дължи обезщетение при временно отстраняване от работа по реда на чл. 214 от Кодекса на труда.

2. Тестване на работниците и служителите

В съответствие с действащите заповеди на министерството на здравеопазването и на работодателя, както и в съответствие с предвиденото в плана с мерките, направен въз основа на оценката на риска по БЗР, е възможно работодателят да организира  тестване/самотестване на работниците и служителите за SARS-COV-2. 

Ако е предвидено тестването да става на територията на предприятието, работодателят следва да създаде организация за това и да определи специално помещение и отговорни лица, които да го извършват. Работодателят трябва да инструктира отговорните лица за действия при получен положителен резултат, в т.ч. за отстраняване от работа на съответния работник или служител и насочването му към сертифицирана лаборатория за извършване на официален тест за наличие на COVID-19. Разходите за тестване следва да са за сметка на работодателя.

3. Въвеждане на зелени сертификати

Следва да се има предвид, че в определени сектори на икономиката е задължително работниците и служителите да притежават т.нар. зелен сертификат. В случай че работодателят допусне работници или служители без такъв сертификат, за него могат да настъпят неблагоприятни последици. Правата и задълженията на работодателите, работниците и служителите са описани в статията ни Зелен сертификат за работа. Актуални действащи заповеди могат да бъдат намерени на сайта на Министерство на здравеопазването.  

С цел създаване на по-голяма сигурност на работното място, много от работодателите предприемат мерки за поощряване на работниците и служителите за имунизация и реимунизация. В някои предприятия са въведени допълнителни дни отпуск или специални парични насърчения за тези работници и служители.

4. Инструктаж за хигиена

Друга важна стъпка за осигуряване на безопасни условия е провеждането на инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от Заповед  № РД-01-675/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването. За тази цел работодателят трябва да осигури за своя сметка сапун, вода и дезинфектант. Също така работодателят трябва да създаде организация, която да позволява редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения. Изисквания в тази връзка са определени в Приложение № 1 от Заповед  № РД-01-675/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването.

5. Използване на предпазни средства

Също така трябва да спомогне за създаването на организация на работата, така че да има физическа дистанция между работниците и служителите най-малко от 1,5 м. Когато това е невъзможно да задължи работниците и служителите да носят защитна маска за лице. Работодателят е длъжен да осигури за своя сметка лични предпазни средства на работниците и служителите в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска по БЗР, като защитна маска за лице, шлем, очила, латексови ръкавици и др.

6. Защита при директен контакт

В случаите на непосредствено обслужване на клиенти, изискуемото разстояние между тях трябва да е поне 1,5 метра и да се използват защитна маска за лице или предпазен шлем. Добре е да се направи преграда между клиентите и работниците и служителите за още по-голяма сигурност. 

7. Регулиране на работното време

Важно е да се обмисли начин на организиране на работата, така че да се избягва струпването на големи групи от работници и служители на едно място или помещение. За тази цел може да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. 

Заключение

Важно е да се има предвид, че по време на извънредната епидемична обстановка работодателят има възможност да установява непълно работно време, като издаде заповед на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда. 

Още полезни статии по темата:

Оценка на риска във връзка с безопасността и здравето при работа

Как да намалите риска от заразяване с COVID на работа и да подсигурите дейността на предприятието

Отстраняване от работа на работника или служителя поради грипоподобни симптоми или неизползване на предпазна маска

Хибриден модел на работа

Условия за работа от разстояние