izchislyavane na trudov staj

Трудов стаж – изчисляване и специфики

Какво представлява трудовия стаж

От правна гледна точка, трудов стаж е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение или като държавен служител, доколкото друго не е предвидено в актуалното законодателство. Важно е да се прави разграничение между трудов и осигурителен стаж, понеже въпреки че в общия случай двата текат успоредно, между тях има разлика. 

Осигурителният стаж се изчислява в часове. За да тече осигурителен стаж е необходимо не само работникът или служителят да е работил при пълното законоустановено за тях работно време, но и да са внесени необходимите осигурителни вноски в размер не по-малък от минималния осигурителен доход за съответната професия. В случай че лицето работи на непълно работно време, осигурителният стаж е пропорционален на законоустановеното работно време.

Изчисляване на трудовия стаж

Правилата за изчисляване на трудовия стаж се намират в разпоредбата на чл. 355 от Кодекса на труда, в който е описано как се зачита стажът на дневна, месечна и годишна база.

  • За 1 ден трудов стаж работникът или служителят трябва да е работил най- малко половината от законоустановеното време.
  • За 1 месец трудов стаж са необходими поне 21 отработени дни при 5-дневна работна седмица. 
  • При 12 месеца трудов стаж, изчислени по този начин, се зачита 1 година трудов стаж.

Какво се признава за трудов стаж?

Почивните и празничните дни се зачитат за трудов стаж, независимо че през тях работникът  или служителят реално не е работил. За трудов стаж се зачитат и дните, в които е ползван платен отпуск. Като законодателят не прави деление спрямо тяхното основание и начина им на заплащане. Неплатен годишен отпуск в срок до 30 работни дни също се признава за трудов стаж. За неплатен отпуск над този размер обаче, е необходимо такъв да е специално предвиден в закона, за да бъде признат.

Отпускът за участие в конкурс също се признава за трудов стаж, както и до 2 дни за пътуване. При ползване на отпуск за приемен изпит в учебно заведение за средно училище – 6 дни и за висше учебно заведение – 12 дни, трудовия стаж не се прекъсва.

Специфични случаи, в които се признава трудов стаж

При някои особени видове договори като тези за работа за определен брой дни в месеца или за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, в КТ изрично е заложено, че тече трудов стаж.

Има и една особена категория случаи, в които не е съществувало трудово правоотношение, но въпреки това се признават за трудов стаж:

  • На първо място това е, когато работникът или служителят е бил без работа поради неправомерно уволнение, признато за такова от компетентните органи; 
  • Друг такъв случай е задържане от органите на реда, когато обаче това не е довело до привличането на служителя или работника като обвиняем или наказателното преследване е било прекратено понеже той не е извършил деянието или то не е било съставомерно. Същото важи и при неоснователно наложено наказание „лишаване от свобода“.

От гледна точка на работодателя са важни и следните хипотези:

  1. За трудов стаж се зачита времето, в което майката, бащата, осиновителката или осиновителят ползват платен отпуск за отглеждането на дете до 2-годишна възраст (като според различните видове отпуски по майчинство и бащинство следва да се провери за всеки дали законът предвижда да се зачита трудов стаж); 
  2. Трудов стаж се зачита и когато бременна работничка или служителка или трудоустроен работник или служител не работи, защото не се предоставя подходяща работа според предписанията на закона, каквото задължение има работодателят;
  3. Трудов стаж тече и за работник или служител останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка; както и за такива работници или служители, които получават обезщетение за безработица или участват в курсове за преквалификация.

Отчитане на трудовия стаж

Всъщност не е важно само какво се зачита за трудов стаж, а и какво се отчита за такъв, като за целта име процедура – трудовият стаж се записва в трудовата книжка. Това е необходимо, тъй като трудовата книжка е официален удостоверителен документ и написаното в нея има доказателствена тежест. Именно за това е важно и записаното време да отговаря на действително отработеното.

В обобщение, важно е да обърнете внимание какво се признава за трудов стаж и как се изчислява той. В тази статия можете да намерите някои от основните и най-разпространени в практиката хипотези, като законодателят изрично е упоменал всички допълнителни случаи, при които тече трудов стаж. От съществено значение е и правилното документиране на натрупания стаж в трудовата книжка, тъй като това е обвързано правата на работниците и служителите.

ehr-електронни-трудови-досиета

Още полезни статии

Пенсиониране – всичко, което трябва да знаем

Определяне на платения годишен отпуск

Трудов договор – Видове според продължителността му